KKV antoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 11.10.2019 antaman päätöksen mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei noudattanut hankintalakia, kun se teki muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistusta koskevaan hankintasopimukseen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä julkaisi 2.5.2017 Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan ja Simon kuntien valtuuttamana hankintailmoituksen, jolla haettiin kumppania sote-palveluiden tuottamiseen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus teki 17.11.2017 hankintapäätöksen, jolla se valitsi yhteisyrityskumppaniksi Mehiläisen.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tilaajatahot ja Mehiläinen neuvottelivat vuositasolla yli 60 miljoonan arvoiseen sopimukseen tehtävistä muutoksista toukokuussa 2018 ja helmikuussa 2019. Kuntien mukaan muutokset johtuivat laskuvirheistä ja kustannusten täsmentämisestä. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi neuvotteluissa sovitut muutokset hankintasopimukseen huhtikuussa 2019. Uudella päätöksellä sopimuksen vastuisiin tehtiin muutoksia, joiden johdosta palvelusta maksettava kokonaishinta laski suhteessa alkuperäiseen vuonna 2017 tehtyyn sopimukseen.

KKV katsoi, että hankintasopimusta muutettiin olennaisesti alkuperäisestä. Uusi suppeampi hankintakokonaisuus olisi esimerkiksi voinut houkutella tarjouskilpailuun mukaan myös sellaisia tarjoajia, jotka olivat nyt jättäytyneet tarjouskilpailusta pois. Näin ollen hankintayksikkö menetteli virheellisesti, kun se muutti hankintasopimusta järjestämättä uutta tarjouskilpailua.

KKV katsoi päätöksessään myös, että sopimukseen oli tehty jo vuonna 2017 ennen sen allekirjoittamista hankintalain vastaisia muutoksia. Tämän lisäksi KKV totesi, että hankintayksikkö oli julkaissut hankinnasta virheellisen hankintailmoituksen.

Lue KKV:n päätös

Lisätietoja: erityisasiantuntija Anni Vanonen, p. 029 505 3445, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.