KKV gav Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt en anmärkning som gällde underlåtenhet att följa upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 11 oktober 2019 har Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt inte följt upphandlingslagen när ändringar gjordes i upphandlingskontraktet som gällde utläggning av social- och hälsovårdstjänster.

Samkommunen Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt publicerade den 2 maj 2017 med fullmakt av Kemi och Torneå stad samt kommunerna Keminmaa och Simo en upphandlingsannons i syfte att hitta en partner för tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster. Styrelsen för sjukvårdsdistriktets samkommun fattade den 17 november 2017 ett upphandlingsbeslut enligt vilket Mehiläinen valdes som samarbetsföretagspartner.

Efter att kontraktet undertecknats förhandlade beställarparterna och Mehiläinen i maj 2018 och februari 2019 om ändringar i avtalet som uppgick till över 60 miljoner per år. Enligt kommunerna berodde ändringarna på felräkning och på en specifikation av kostnaderna.  I april 2019 godkände samkommunens styrelse ändringarna i upphandlingskontraktet som överenskommits under förhandlingarna. Med ett nytt beslut ändrades ansvaren i kontraktet, vilket resulterade i att totalpriset som betalas för servicen sjönk jämfört med det ursprungliga kontraktet från 2017.

KKV ansåg att upphandlingskontraktet ändrades väsentligt jämfört med det ursprungliga. I och med att den nya helheten var mer begränsad skulle även sådana aktörer som inte deltog i det tidigare anbudsförfarandet eventuellt ha velat lämna anbud. Upphandlingsenheten förfor således felaktigt när den ändrade upphandlingskontraktet utan att ordna ett nytt anbudsförfarande.

I sitt beslut ansåg KKV också att kontraktet redan innan det undertecknades 2017 hade ändrats i strid med upphandlingslagen. KKV konstaterade ytterligare att upphandlingsenheten hade publicerat en inkorrekt upphandlingsannons om upphandlingen.

Läs KKV:s beslut här (på finska)

Mer information: specialsakkunnig Anni Vanonen, tfn 029 505 3445, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund.