KKV antoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 25.1.2018 antaman päätöksen mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei toiminut hankintalain mukaisesti valitessaan sisätautipoliklinikan saneerauksen urakoitsijoita. Hankintayksikkö oli lähettänyt tarjouspyynnön valitsemilleen tarjoajille julkaisematta hankinnasta etukäteen hankintailmoitusta vedoten hankinnan kiireellisyyteen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toimitti hankintailmoitusta julkaisematta valitsemilleen tarjoajille 18.4.2017 päivätyn tarjouspyynnön Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätautipoliklinikan saneerauksen rakennusteknillisistä töistä sekä LVI- ja sähkötöistä. Sairaanhoitopiirin KKV:lle antaman selvityksen mukaan hankinnasta ei julkaistu hankintailmoitusta, koska hankinta jouduttiin kilpailuttamaan kiireellisenä, jotta urakka saatiin suoritettua kesän 2017 aikana. Aikatauluun vaikutti myös sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksenteko. Lisäksi selvityksessä tuotiin esiin, että sisätautipoliklinikka on odottanut remonttia vuosia.

Kiireellisyyden vuoksi rakentamisesta pyydettiin tarjoukset seitsemältä alueella toimivalta, riittävät resurssit ja taidot omaavalta rakennusliikkeeltä. Sähkötöiden ja LVI-töiden osalta tarjoukset pyydettiin viideltä yritykseltä. Koska hankinnasta ei julkaistu hankintalain mukaista hankintailmoitusta, katsotaan menettely suorahankinnaksi, vaikka hankintayksikkö toimitti tarjouspyynnön useammalle sopivaksi katsomalleen tarjoajalle.

KKV on päätöksessään arvioinut, olisiko sairaanhoitopiiri voinut kiireperusteella toteuttaa urakan suorahankintana. KKV:n arvion mukaan hankintayksikön esiin tuomat aikatauluihin liittyvät seikat eivät olleet hankintalain tarkoittamia hankintayksiköstä riippumattomia syitä. Remontin tarve on ollut pitkään hankintayksikön tiedossa, joten peruste ei myöskään ollut äkillinen eikä sellainen, jota hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Hankintayksiköllä ei siten ollut hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaista perustetta suorahankinnan tekemiselle. Hankinnan arvo ylitti rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon ja hankintayksikkö oli siten ollut velvollinen julkaisemaan hankinnasta hankintailmoituksen.

KKV totesi päätöksessään, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei noudattanut hankintalakia saneerausurakan urakoitsijoiden valinnassa ja antoi hankintayksikölle huomautuksen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän olisi tullut kilpailuttaa urakoitsijoiden valinta hankintasäännösten edellyttämällä tavalla.

KKV:n päätös

Lisätietoja: erikoistutkija Emmi Silvo, puhelin 029 505 3878, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.