KKV gav Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt en anmärkning på grund av underlåtenhet att efterfölja upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut den 25 januari 2018 följde Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt inte upphandlingslagen vid valet av entreprenörer för saneringen av den inremedicinska polikliniken. Upphandlingsenheten hade skickat ut anbudsbegäran till valda anbudsgivare utan att på förhand publicera en upphandlingsannons med hänvisning till att upphandlingen var brådskande.

Samkommunen för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt skickade utan att publicera en upphandlingsannons ut en anbudsbegäran daterad 18.4.2017 till utvalda anbudsgivare för det byggnadstekniska arbetet samt VVS- och elarbetet vid saneringen av inremedicinska polikliniken vid Länsi-Pohja centralsjukhus. Enligt den utredning sjukvårdsdistriktet gav KKV publicerades ingen upphandlingsannons för upphandlingen eftersom den tvingades konkurrensutsättas som brådskande så att entreprenaden skulle utföras under sommaren 2017. Tidtabellen påverkades även av beslut fattade av sjukvårdsdistriktets styrelse. I utredningen lyftes även fram att inremedicinska polikliniken väntat på en renovering i årtal.

På grund av fallets brådskande natur bad man sju byggfirmor i området som har tillräckliga resurser och kunskaper om anbud. Vad gäller elarbetet och VVS-arbetet bad man fem företag om anbud. Eftersom ingen upphandlingsanmälan enligt upphandlingslagen publicerades om upphandlingen anses förfarandet vara en direktupphandling, även om upphandlingsenheten skickade ut en anbudsbegäran till flera anbudsgivare den ansåg vara lämpliga.

I sitt beslut bedömer KKV om sjukvårdsdistriktet kunnat använda fallets brådskande karaktär som motivering för att genomföra entreprenaden som direktupphandling. Enligt KKV:s bedömning har de faktorer som upphandlingsenheten lyft fram angående tidtabellen inte varit sådana i upphandlingslagen avsedda faktorer som är oberoende av upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten har länge känt till behovet av renovering så motiveringen har heller inte varit plötslig eller en sådan som upphandlingsenheten inte hade kunnat förutse. Upphandlingsenheten har därmed inte haft någon grund enligt 40 § 2 mom. 4 punkt i upphandlingslagen att utföra en direktupphandling. Upphandlingens värde överskred byggentreprenadernas nationella tröskelvärde och därmed har upphandlingsenheten varit skyldig att publicera en upphandlingsannons om upphandlingen.

I sitt beslut konstaterade KKV att samkommunen för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt inte har efterföljt upphandlingslagen i sitt val av entreprenörer för saneringsentreprenaden och gav upphandlingsenheten en anmärkning. Samkommunen för sjukvårdsdistriktet borde ha konkurrensutsatt valet av entreprenörer på det sätt som upphandlingsbestämmelserna förutsätter.

Mer information: specialforskare Emmi Silvo, telefon 029 505 3878, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.