KKV antoi Liperin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 25.1.2018 antaman ratkaisun mukaan Liperin kunta ei noudattanut hankintalakia koulukeskuksen väistötilahankinnassa, kun se jätti julkaisematta hankinnasta lain edellyttämän hankintailmoituksen. Väistötilaparakkien vuokraaminen ei kuulu kiinteän omaisuuden hankkimista koskevan hankintalain soveltamisalapoikkeuksen piiriin. Olosuhteet Liperissä eivät myöskään olleet sellaiset, että ne olisivat mahdollistaneet suorahankinnan kiireperusteella.

Liperin kunta vuokrasi loppukeväästä 2017 Cramo Finland Oy:ltä parakkielementtejä Liperin koulukeskuksen väistötiloiksi. Hankintayksikkö ei ollut julkaissut hankintailmoitusta HILMA-ilmoituskanavassa. Sen sijaan se oli tiedustellut sähköpostitse alan toimijoilta mahdollisuutta toimittaa väistötilat, jotka olisivat käytössä jo syyslukukaudella 2017. Väistötilojen tarve johtui sisäilmaoireilusta, jonka syitä oli koulukeskuksella selvitetty kuntotutkimuksin ja sisäilmamittauksin.

Liperin kunnan mukaan väistötiloja koskevaa sopimusta ei kilpailutettu, sillä sen katsottiin olevan tilojen vuokraustoimintaa, joka jäisi hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Ratkaisussaan KKV totesi, että väistötilaparakkien toimittamista ja vuokraa koskeva sopimus ei ole sellainen kiinteän omaisuuden tai kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien hankintaa koskeva sopimus, joka kuuluisi hankintalain soveltamisalapoikkeuksen piiriin. KKV:n selvityksen perusteella olosuhteet Liperissä eivät myöskään täyttäneet niitä vaatimuksia, jotka hankintalaissa on asetettu suorahankinnan tekemiselle äärimmäisessä kiireessä.

KKV antoi Liperin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. KKV arvioi asiaa kokonaisuudessaan ja otti harkinnassaan huomioon sen, että hankintayksikkö oli oma-aloitteisesti kysynyt tarjouksia useammalta kuin yhdeltä väistötilatoimittajalta. Hankintalainsäädäntö velvoittaa kuitenkin laissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta hankintayksiköt avoimeen kilpailuttamiseen hankintailmoituksen julkaisemisella.

KKV muistuttaa, että suorahankinnan tekeminen on poikkeus kilpailuttamisvelvoitteeseen ja suorahankintaan oikeuttavat tilanteet on lueteltu hankintalaissa tyhjentävästi. Suorahankinnan tulee perustua nimenomaisesti hankintalaissa esitettyihin perusteisiin ja hankintayksikön tulee kyetä perustelemaan suorahankintaratkaisu.

Lisätietoja:

  • tutkija Johanna Kirveskoski, puhelin 029 505 3710, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.