Konkurrens- och konsumentverket gav Libelits kommun en anmärkning på grund av underlåtenhet att efterfölja upphandlingslagen

Enligt det avgörande som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav 25.1.2018 har Libelits kommun vid upphandling av evakueringslokaler underlåtit att efterfölja upphandlingslagen, då kommunen lät bli att publicera en sådan upphandlingsannons som förutsätts i lagen. I upphandlingslagen hör vid upphandling av fast egendom hyrning av evakueringslokaler inte till tillämpningsområdet för undantag. Omständigheterna i Libelits var inte heller sådana att de skulle möjliggöra direktupphandling på grund av brådska.

Libelits kommun hyrde på senvåren 2017 av Cramo Finland Oy barackelement som evakueringslokaler för Libelits skolcenter. Upphandlingsenheten hade inte publicerat en upphandlingsannons i upphandlingskanalen HILMA. Däremot hade den per e-post hos aktörer i branschen gjort förfrågningar om möjligheter att leverera evakueringslokaler, som skulle användas redan under höstterminen 2017. Behovet av evakueringslokaler berodde på symptom till följd av inomhusluften, vars orsaker skolcentret utrett med konditionsundersökningar och mätningar av inomhusluften.

Libelits kommun hade inte konkurrensutsatt avtalet om evakueringslokaler, eftersom den ansåg att det var fråga om hyrning av lokaler, som inte omfattas av tillämpningsområdet för upphandlingslagen. I sitt avgörande konstaterade KKV att avtalet om leverans och hyrning av evakueringsbaracker inte var ett sådant avtal som gäller upphandling av fast egendom eller av rättigheter till fast egendom, som ska omfattas av tillämpningsområdet för undantag i upphandlingslagen. Utgående från KKV:s utredning uppfyllde omständigheterna i Libelits inte heller de krav, som i upphandlingslagen ställts för att direkthandling ska kunna göras på grund av synnerlig brådska.

KKV gav Libelits kommun en anmärkning på grund av underlåtenhet att efterfölja upphandlingslagen. KKV bedömde ärendet i sin helhet och beaktade i sin bedömning att upphandlingsenheten på eget initiativ begärt offerter av fler än en leverantör av evakueringslokaler. Upphandlingslagstiftningen förpliktar emellertid med beaktande av de undantag som uppräknas i lagen upphandlingsenheterna till öppen konkurrensutsättning genom att publicera en upphandlingsannons.

KKV påminner om att direktupphandling är ett undantag i konkurrensutsättningsskyldigheten och att situationer som berättigar till direktupphandling anges på ett uttömmande sätt i upphandlingslagen. Direktupphandling ska basera sig uttryckligen på de grunder som framförs i upphandlingslagen och upphandlingsenheten ska kunna motivera sitt direkthandlingsbeslut.

  • KKV:s beslut

Mer information:

  • forskare Johanna Kirveskoski, telefon 029 505 3710, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.