KKV antoi Vihdin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 17.5.2019 antaman päätöksen mukaan Vihdin kunta ei noudattanut hankintalakia, kun se ei julkaissut lain edellyttämää hankintailmoitusta Nummelanharjun ulkoilureitin valaistussaneerauksesta.

Vihdin kunta julkaisi 28.5.2018 hankintailmoituksen yleisten alueiden ulkovalaistuksen ylläpidon hankinnasta. Hankintailmoituksen mukaan hankinta käsitti ulkovalaistuksen ylläpitoon liittyvät tehtävät, huoltokierrokset, huolto- ja korjaustyöt sekä päivystyspalvelun. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa tarkennettiin, että uudiskohteet, laajemmat saneeraukset tai ryhmävaihdot eivät sisältyneet sopimukseen. Tarjouskilpailun voittajaksi ja sopimuskumppaniksi valittiin Destia Oy. Vihdin kunta tilasi kilpailutetun sopimuksen nojalla Destia Oy:ltä myös Nummelanharjun ulkoilureitin valaistussaneerauksen, jonka ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 160 000–170 000 euroa. Kunnan mukaan hankinnassa oli kyse pienestä, erillisveloitettavasta työstä, joka sisältyi valaistuksen ylläpidon sopimukseen.

KKV:n arvion mukaan valaistusurakkaa, joka sisältää noin sadan valaisinlaitteen vaihtamisen sekä kaapelointityöt, ei voida pitää sellaisena yksittäisenä, pienenä huolto- tai korjaustyönä, jonka voitaisiin katsoa sisältyvän kilpailutettuun ulkovalaistuksen ylläpidon hankintaan. Jos kaikkien tarjoajien tiedossa olisi alusta alkaen ollut, että hankintayksikkö hankkii valitulta toimittajalta yksittäisten huolto- ja korjaustöiden lisäksi myös laajempia saneerauksia, olisi tieto saattanut vaikuttaa hankintamenettelyn lopputulokseen esimerkiksi lisäämällä alan toimijoiden halukkuutta osallistua hankintamenettelyyn. KKV:n mukaan Vihdin kunta oli muuttanut alkuperäistä sopimusta olennaisesti ilman lainmukaista perustetta, ja näin ollen tosiasiassa tehnyt hankintalain vastaisen suorahankinnan.

KKV katsoi myös, että tarjouspyyntö oli hankinnan kohteen osalta epäselvä. KKV:n arvion mukaan palvelukuvauksessa ei ollut riittävän tarkasti määritelty sitä, millaisiin töihin erillisveloitusta voidaan soveltaa, ja tarjoajat ovat näin ollen voineet tulkita tarjouspyyntöasiakirjoissa käytettyjä ilmaisuja eri tavalla. Tarjouspyynnön epäselvyys on vaarantanut avoimuuden periaatteen toteutumisen sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

KKV muistuttaa, että hankintasopimuksen kohde sekä hankintamenettelyn ehdot tulisi muotoilla selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Lue KKV:n päätös tästä

Lisätietoja: erityisasiantuntija Elisa Aalto, puhelin 029 505 3683, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta.