KKV gav Vichtis kommun en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 17 maj 2019 har Vichtis kommun inte följt upphandlingslagen, då kommunen inte publicerade en sådan upphandlingsannons som lagen förutsätter om belysningssaneringen vid Nummelaåsens friluftsled.

Vichtis kommun publicerade den 28 maj 2018 en upphandlingsannons om upphandling av underhåll av utebelysning vid allmänna områden. Enligt upphandlingsannonsen omfattade upphandlingen uppgifter med anknytning till underhåll av utebelysning, servicerundor, service- och reparationsarbeten samt en jourtjänst. I servicebeskrivningen som fogats till anbudsbegäran preciserades det att nya objekt, mer omfattande saneringar eller gruppbyten inte ingår i avtalet. Destia Oy utsågs till vinnare av anbudsförfarandet och valdes till avtalspartner. Med stöd av det konkurrensutsatta avtalet beställde Vichtis kommun även en belysningssanering vid Nummelaåsens friluftsled av Destia Oy. Saneringens uppskattade värde uppgavs vara 160 000–170 000 euro. Enligt kommunen var det i upphandlingen fråga om ett litet arbete som debiterades separat och ingick i avtalet om underhåll av belysning.

Enligt KKV:s bedömning kan en belysningsentreprenad som inkluderar byte av cirka hundra belysningsenheter samt kabelarbeten inte betraktas som ett sådant enskilt, litet service- eller reparationsarbete som kunde anses ingå i den konkurrensutsatta upphandlingen av underhållet av utebelysning. Om alla anbudsgivare redan från början hade varit medvetna om att upphandlingsenheten förutom enskilda service- och reparationsarbeten även anskaffar mer omfattande saneringar av den valda leverantören, skulle informationen ha kunnat påverka upphandlingsförfarandets slutresultat till exempel genom att öka branschaktörernas vilja att delta i upphandlingsförfarandet. Enligt KKV hade Vichtis kommun ändrat det ursprungliga avtalet i väsentlig utsträckning utan någon lagenlig grund och således i själva verket genomfört en direktupphandling i strid med upphandlingslagen.

KKV ansåg också att anbudsbegäran var oklar i fråga om objektet för upphandlingen. Enligt KKV:s bedömning har det inte definierats tillräckligt noggrant i servicebeskrivningen hurdana arbeten som kan vara föremål för separat debitering och anbudsgivarna har således kunnat tolka formuleringarna som används i förfrågningsunderlaget på olika sätt. Oklarheten i anbudsbegäran har äventyrat tillgodoseendet av principen om öppenhet samt den jämlika och icke-diskriminerande behandlingen av anbudsgivarna.

KKV påminner om att objektet för upphandlingsavtalet och villkoren för upphandlingsförfarandet ska formuleras tydligt, exakt och entydigt i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget.

Läs KKV:s beslut här (på finska)

Mer information: specialsakkunnig Elisa Aalto, telefon 029 505 3683, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund.