KKV ei voi tutkia Onnibus-yrityskaupan vaikutuksia kuluttajahintoihin kaukoliikenteen markkinoilla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tarvitsee oikeuden ottaa oma-aloitteiseen tutkintaan sellaiset yrityskaupat, joissa se tunnistaa mahdollisia ongelmia kuluttajille. Koiviston Auton ja Onnibus.comin kauppa on tuorein esimerkki yrityskaupasta, johon KKV:lla ei ole tällä hetkellä toimivaltuuksia puuttua.

Markkinoilla tapahtuu yrityskauppoja, jotka ovat kuluttajille ja kilpailulle haitallisia, mutta jäävät kilpailulaissa asetettujen liikevaihtorajojen alapuolelle. KKV:lla on toimivalta tutkia vain yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa kummankin osalta.

Liikevaihtorajat ovat nykyisellään Suomen kokoisessa kansantaloudessa varsin korkeat. Esimerkiksi Finnkinon ja Sandrew Metronome Finlandin yrityskauppa ei tullut KKV:n tutkittavaksi vuonna 2006, ja elokuvateatteritarjonta keskittyi merkittävästi.

KKV:lla tulisikin olla erityistapauksissa oikeus ottaa tutkittavakseen myös liikevaihtorajat alittavia, potentiaalisesti ongelmallisia yrityskauppoja. Otto-oikeuden soveltaminen voisi tulla kysymykseen vain poikkeustilanteissa, jotka olisi määritelty erikseen laissa tai sen taustatöissä.

Ruotsissa kilpailuviranomainen on vuodesta 1997 lähtien voinut ottaa erityistapauksissa yrityskaupan käsittelyyn, vaikka osapuolten liikevaihto ei ylittäisikään laissa asetettua alarajaa.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Koiviston Auton ja Onnibus.comin yrityskaupan liikevaihtorajat eivät ylity. Näin ollen KKV:lla ei ole toimivaltaa tutkia, miten yrityskauppa vaikuttaa kuluttajahintoihin kaukoliikenteen markkinoilla, väheneekö tarjonta liikaa joillain reittiväleillä tai aiheutuuko kuluttajille kaupasta muuta haittaa.

KKV pitää Koiviston Auton ja Onnibus.comin välistä yrityskauppaa potentiaalisesti ongelmallisena kuluttajille ja ottaisi kaupan tutkittavakseen, jos KKV:lla olisi siihen toimivalta.

Lisätietoja:

  • apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
  • apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.