KKV esittää piirinuohousjärjestelmästä luopumista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki helmikuussa 2013 sisäasiainministeriölle aloitteen piirinuohousjärjestelmästä luopumisesta ja siirtymisestä sopimusperusteiseen nuohoukseen. Sama esitys sisältyy KKV:n äskettäin ministeriölle antamaan lausuntoon nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista. Siirtyminen sopimusperusteiseen järjestelmään palvelisi KKV:n mielestä sekä kuluttajien että alalle tuloa harkitsevien uusien yrittäjien etua. Kilpailun avaaminen poistaisi samalla pelastuslaitosten ongelmallisen kaksoisroolin nuohouspalvelujen tilaajana ja valvojana. Lisäksi se kannustaisi sekä viranomaisia että nuohousyrittäjiä palveluun liittyvien työmenetelmien kehittämiseen.

Siirtyminen sopimusperusteiseen järjestelmään lisäisi kuluttajien mahdollisuutta valita mieleisensä nuohooja. Nykyisessä järjestelmässä kuluttaja on sidottu yhteen ja samaan palveluntarjoajaan, oli hän siihen tyytyväinen tai ei. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla, jossa sopimusperusteista järjestelmää on kokeiltu jo pitkään, asiakasvalitukset olivat jo vuonna 2012 loppuneet käytännössä kokonaan.

Nuohousta voidaan pitää ainakin pääosin normaalina elinkeinotoimintana, jonka tulisi kuulua yleisen elinkeinonharjoittamisen vapauden piiriin. Myös palveludirektiivissä lähdetään siitä, ettei palvelujen tarjontaa saa rajoittaa ilman erityisiä syitä. Sopimusperusteisessa järjestelmässä nuohouspalveluja voisivat tarjota kaikki asianmukaisen pätevyyden hankkineet yrittäjät.

Piirinuohousjärjestelmä ei kaiken kaikkiaan ole kovin nykyaikainen tapa järjestää julkisia palveluja tai niihin rinnastettavia välttämättömyyspalveluja. Nuohous onkin hyvä esimerkki palvelusta, jota koskevaa sääntelyä tulisi tarkastella osana laajempaa uutta sääntelyajattelua ja julkisen talouden uudistamista.

Nuohouspalvelujen saatavuuden varmistaminen ja hinnoittelun kohtuullisuus haja-asutusalueilla ovat myös KKV:n mielestä asioita, joihin tulee järjestelmää kehitettäessä kiinnittää erityistä huomiota. Haja-asutusalueiden erityishaasteita ei tulisi kuitenkaan pitää koko alaa koskevan sääntelyn lähtökohtana. Esimerkiksi palvelujen saatavuuteen liittyvät ja muut haja-asutusalueita koskevat ongelmat ovat tarvittaessa ratkaistavissa erilliskysymyksinä.

Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö koski ministeriön asiasta laatimaa esiselvitystä, jossa esitetään käytännössä nykyisen piirinuohousjärjestelmän säilyttämistä.