KKV esittää seuraamusmaksuja Loviisan ja Jämsän kaupungeille hankintalain vastaisista suorahankinnoista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 16.2.2018 toimittanut markkinaoikeudelle esitykset 20 000 euron seuraamusmaksun määräämisestä sekä Loviisan että Jämsän kaupungeille EU-kynnysarvot ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista.

Kyse on KKV:n ensimmäisistä markkinaoikeudelle tekemistä lainvastaisiin suorahankintoihin liittyvistä esityksistä sen jälkeen, kun virasto sai toimivallan valvoa hankintalain noudattamista 1.1.2017.

Sidosyksikössä ei saa olla yksityistä pääomaa

Loviisan kaupunki osti hankintailmoitusta julkaisematta helmikuussa 2017 Posintra Oy:ltä edunvalvonta-, seutuyhteistyö-, viestintä- ja elinvoimapalveluita vuoden 2017 loppuun asti kestävällä sopimuksella. Posintran osakkaina on Loviisan kaupungin lisäksi muun muassa yksityisiä yrityksiä, eivätkä hankintalain sidosyksikköjä koskevat säännökset siten sovellu Loviisan kaupungin Posintralta tekemiin hankintoihin. KKV muistuttaa, että yhtiöt, joissa on yksityistä pääomaa, eivät ole hankintalaissa tarkoitettuja sidosyksiköitä, joilta voidaan hankkia tavaroita tai palveluja kilpailuttamatta.

KKV katsoo lisäksi, ettei hankinta Loviisan kaupungin näkemyksestä poiketen koskenut sellaisia tutkimus- ja kehittämispalveluita, jotka jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Loviisan kaupungille 20 000 euron seuraamusmaksun.

Olennaiset sopimusmuutokset vaativat uudelleenkilpailutuksen

Posti Oy sai Jämsän kaupungin liikelaitoksen ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelut hoidettavakseen vuonna 2016 toteutetun kilpailutuksen perusteella. Kotiaterioita ei kuitenkaan saatu toimitettua elintarviketurvallisuuden vaatimusten mukaisesti asiakkaille lämpiminä perille. Ongelmien seurauksena Jämsän kaupunki muutti 1.7.2017 alkaen hankintasopimusta siten, että kotiateriat toimitettiin asiakkaille kylminä ja kuljetusten määrä voitiin puolittaa.

KKV on hankintojen valvonnassaan kiinnittänyt paljon huomiota hankintayksiköiden tekemiin sopimusmuutoksiin, sillä olennaiset muutokset sopimuksissa vaativat hankinnan uudelleenkilpailutuksen. KKV katsoo, että Jämsän kaupunki rikkoi hankintalakia jättämällä kotiateriakuljetuspalvelut uudelleenkilpailuttamatta. KKV:n mukaan kyse on hankintalain vastaisesta olennaisesta sopimusmuutoksesta ja siten lain vastaisesta suorahankinnasta. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Jämsän kaupungille 20 000 euron seuraamusmaksun.

Julkinen versio päätöksestä (Loviisan kaupunki)
Julkinen versio päätöksestä (Jämsän kaupunki)

Lisätietoja: erikoistutkija Max Jansson, p. 029 5053688, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.


Päivitetty 20.2.2018: Lisätty linkit päätösten julkisiin versioihin.