KKV yrkar på påföljdsavgifter för städerna Lovisa och Jämsä för direktupphandling i strid med upphandlingslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 16 februari 2018 tillställt marknadsdomstolen framställningar om att städerna Lovisa och Jämsä ska påföras en påföljdsavgift på 20 000 euro för att i strid med upphandlingslagen ha gjort direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden.

Detta är första gången KKV gör framställningar till marknadsdomstolen om lagstridiga direktupphandlingar efter det att verket den första januari 2017 fick behörighet att övervaka att upphandlingslagen iakttas.

Det får inte finnas privat kapital i en anknuten enhet

I februari 2017 köpte Lovisa stad, utan att publicera en upphandlingsannons, av Posintra Oy intressebevaknings-, regionsamarbets-, kommunikations- och livskraftstjänster genom ett avtal som sträcker sig till slutet av 2017. Delägare i Posintra är förutom Lovisa stad bland annat privata företag, och därmed kan inte bestämmelserna i upphandlingslagen gällande anknutna enheter tillämpas på de upphandlingar som Lovisa har gjort hos Posintra. KKV påminner om att bolag där det finns privat kapital inte är sådana anknutna enheter som avses i upphandlingslagen av vilka man kan skaffa varor eller tjänster utan konkurrensutsättning.

Till skillnad från Lovisa stads ståndpunkt anser KKV dessutom att upphandlingen inte gällde sådana forsknings- och utvecklingstjänster som faller utanför upphandlingslagens tillämpningsområde. KKV yrkar att marknadsdomstolen påför Lovisa stad en påföljdsavgift på 20 000 euro.

Väsentliga avtalsändringar kräver ny konkurrensutsättning

Utifrån en konkurrensutsättning 2016 fick Posti Ab i uppgift att sköta Jämsä stads affärsverks transporttjänster gällande mat och hemmåltider. Transporten av de varma hemmåltiderna uppfyllde emellertid inte livsmedelssäkerhetskraven då maten hann svalna före den levererats till kunderna. Till följd av problemen ändrade Jämsä stad från och med den första juli 2017 upphandlingsavtalet så att hemmåltiderna levererades kalla till kunderna, samtidigt som antalet transporter kunde halveras.

KKV har i övervakningen av upphandlingar fäst mycket uppmärksamhet vid de avtalsändringar upphandlingsenheterna gjort, eftersom väsentliga ändringar i avtal kräver en ny konkurrensutsättning av upphandlingen. KKV anser att Jämsä stad bröt mot upphandlingslagen då staden underlät att genomföra en ny konkurrensutsättning av transporttjänsterna gällande hemmåltider. Enligt KKV är det fråga om en väsentlig avtalsändring i strid med upphandlingslagen och därmed om en lagstridig direktupphandling. KKV yrkar att marknadsdomstolen påför Jämsä stad en påföljdsavgift på 20 000 euro.

Mer information: specialforskare Max Jansson, tfn 029 5053688, fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.