KKV esittää seuraamusten määräämistä Paraisten kaupungille laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 10.4.2018 toimittanut markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Paraisten kaupunki päätti 6.6.2017 luovuttaa ruokapalvelutoimintansa liikkeen luovutuksena kuntien ja kuntayhtymien omistamalle Arkea Oy:lle. Samalla kaupunki osti 1 000 kappaletta Arkea Oy:n osakkeita, jotka vastaavat 0,12 prosentin omistusosuutta yhtiöstä. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä kaupunki teki Arkea Oy:n kanssa lisäksi ruokapalvelutoiminnan palvelusopimuksen seitsemälle vuodelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle. Sopimuksen arvo olisi enimmillään optiot mukaan lukien jopa yli 20 miljoonaa euroa.

Vaikka palveluiden ulkoistus sisälsi useita eri sopimuksia, sopimuskokonaisuuden pääasiallisena kohteena oli hankintalain soveltamisalaan kuuluva ruokapalvelujen hankinta, joka olisi tullut kilpailuttaa. KKV:n selvitysten perusteella Arkea Oy ei ole myöskään Paraisten kaupungin sidosyksikkö, eikä hankintaa ole voinut tälläkään perusteella tehdä suorahankintana. KKV:n näkemyksen mukaan kaupungin olisi tullut ruokapalvelutoimintaa ulkoistaessaan kilpailuttaa ruokapalveluntuottaja ja sopimus kaikkine ehtoineen hankintalain mukaisesti. Koska hankinta ei jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle eikä Paraisten kaupunki ole kilpailuttanut hankintaa, on kyseessä ollut laiton suorahankinta.

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää tehdyn palvelusopimuksen tehottomaksi vielä täyttämättä olevien sopimusvelvoitteiden osalta sekä kumoaa hankintapäätöksen. Lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Paraisten kaupungille 200 000 euron seuraamusmaksun. Toissijaisesti, mikäli markkinaoikeus jättää tehottomuusseuraamuksen määräämättä yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä, KKV esittää, että markkinaoikeus tehottomuusseuraamuksen sijaan lyhentää sopimuskauden päättymään kuuden kuukauden kuluttua tuomioistuimen antamasta lainvoimaisesta päätöksestä lukien.

KKV otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. KKV seuraa aktiivisesti hankintayksiköissä tehtäviä hankintoja ja ottaa tarvittaessa epäillyt lainvastaisuudet tarkempaan tutkintaan. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.

Lisätietoja:

  • tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
  • tutkija Elisa Aalto, p. 029 505 3683
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.