KKV esittää Uponorin ja KWH:n välisen yrityskaupan kieltämistä

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­to (KKV) te­ki tä­nään mark­ki­na­oi­keu­del­le esi­tyk­sen Uponor Oyj:n ja KWH-Yhtymä Oy:n vä­li­sen yri­tys­kau­pan kiel­tä­mi­sek­si. Yrityskaupassa yhdistyisivät muovisten putkistoratkaisujen kaksi ylivoimaisesti suurinta toimijaa Suomessa, ja järjestely johtaisi toteutuessaan kilpailun merkittävään vähenemiseen erityisesti yhdyskuntarakentamisessa käytettävien muoviputkien markkinoilla. Yrityskauppa johtaisi todennäköisesti tuotteiden hintojen nousuun ja yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten kasvamiseen.

Kieltoesityksen tekeminen jäi asiassa ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi sen jälkeen kun kaupan osapuolten virastolle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Virasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja ei hyväksy.

Mark­ki­na­oi­keu­den tu­lee kil­pai­lu­lain mu­kaan an­taa kiel­toe­si­tyk­seen pe­rus­tu­va rat­kai­sun­sa kol­men kuu­kau­den ku­lues­sa esi­tyk­sen te­ke­mi­ses­tä. Mark­ki­na­oi­keus voi jo­ko kiel­tää yri­tys­kau­pan vi­ras­ton esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti, hy­väk­syä kau­pan sel­lai­se­naan tai aset­taa sen to­teut­ta­mi­sel­le eh­to­ja.

Perusteena kilpailun merkittävä väheneminen

Markkinaoikeusesi­tys kos­kee Kil­pai­lu­vi­ras­tol­le 24.9.2012 il­moi­tet­tua jär­jes­te­lyä, jos­sa Uponor ja KWH siirtävät kaikki yhdyskuntatekniset liiketoimintansa uuteen perustettavaan yhteisyritykseen. Myös rakennusten sisälle sijoitettaviin putkistoihin liittyvät ns. talotekniset liiketoiminnot yhdistetään samassa yhteydessä niin, että KWH Pipen talotekninen toiminta siirtyy Uponorille.

Sekä Uponor että KWH valmistavat rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan tarkoitettuja erikokoisia muoviputkia, -yhteitä, -kaivoja ja muita vastaavia tuotteita. Tuotteita käytetään pääasiassa sade-, jäte- ja painevesien sekä kaasujen johtamiseen ja jakeluun ja erilaisten kaapelien suojaamiseen. Yrityskaupan osapuolilla on useilla näistä markkinoista hyvin merkittävä markkina-asema.

Yrityskauppavalvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. Nyt tehty kieltoesitys on Suomessa kautta aikojen kolmas. Ensimmäinen, vuonna 2000 tehty esitys kaupan kieltämiseksi koski Sonera Oyj:n yhteisen määräysvallan hankintaa Yleisradio Oy:n tytäryhtiössä Digita Oy:ssä. Toinen tapauksista koski NCC:n ja Destian välisen asfalttiliiketoimintaan liittyneen yrityskaupan kieltämistä vuonna 2011.

Tänään tehtyyn mark­ki­na­oi­keus­esi­tyk­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Esi­tys jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la, kun sen si­säl­tä­mät lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu.

Päätöksen julkinen versio

Li­sä­tie­to­ja:
Ylijohtaja Timo Mattila, puh. 029 505 3332
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, puh. 029 505 3381
Erikoistut­ki­ja Hanna Kaiponen, puh. 029 505 3620