KKV hakee YIT:n ja Lemminkäisen yrityskaupan käsittelymääräajan pidentämistä 26.1.2018 saakka

KKV on pyytänyt markkinaoikeutta pidentämään YIT:n ja Lemminkäisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 26.1.2018 asti. Ilman määräajan pidennystä yrityskaupan käsittelymääräaika päättyisi 28.12.2017. Pyydettyä lyhyempi lisäaika ei viraston ja yrityskaupan osapuolten arvion mukaan ole asian laajuus ja tämänhetkinen käsittelyvaihe huomioon ottaen riittävä asian käsittelyn päättämiseksi.

KKV:lle on 28.8.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Lemminkäinen Oyj sulautuu YIT Oyj:öön. YIT on rakennusyhtiö, joka kehittää, rakentaa ja korjaa asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Lemminkäinen on rakennusyhtiö, joka toimii talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja kiviainesten myynnissä.

KKV aloitti 28.9.2017 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia talonrakentamisen ja infrarakentamisen markkinoilla. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi KKV on kerännyt laajasti tietoa rakentamisen markkinoista ja yksittäisistä rakennushankkeista sekä julkisilta että yksityisiltä tilaajatahoilta. Aineiston keruun ollessa kesken virasto ei ole voinut saattaa loppuun yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointia.

KKV voi kilpailulain mukaan hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Lue lisääKKV selvittää tarkemmin YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia (KKV:n tiedote 28.9.2017)

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.