KKV ansöker om förlängning av tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv till 26.1.2018

KKV har begärt att marknadsdomstolen förlänger tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv till 26.1.2018. Utan en förlängning upphör tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv 28.12.2017. En tilläggstid som är kortare än den begärda är enligt verkets och parterna i företagsförvärvets bedömning med beaktande av omfattningen på ärendet och den fas som handläggningen är för närvarande inte tillräcklig för att slutföra handläggningen.

KKV fick 28.8.2017 anmälan om ett arrangemang, där Lemminkäinen Abp fusioneras med YIT Abp. YIT är ett byggföretag som utvecklar, bygger och renoverar bostäder, affärslokaler, infrastruktur och hela områden. Lemminkäinen är ett byggföretag med verksamhet inom husbyggnation, infrastruktur och försäljning av stenmaterial.

KKV inledde 28.9.2017 den fortsatta handläggningen av företagsförvärvet, eftersom företagsaffären utifrån KKV:s preliminära utredningar kan leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för husbyggnation och infrastruktur. För att klarlägga konkurrenseffekterna av företagsförvärvet har KKV i stor omfattning insamlat material om byggmarknaderna och om enskilda byggprojekt av både offentliga och privata beställare. Eftersom insamlingen av materialet pågår har verket inte kunnat slutföra bedömningen av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet.

KKV kan enligt konkurrenslagen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären.

Läs mera:
KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan YIT och Lemminkäinen(KKV:s pressmeddelande 28.9.2017)

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar KKV beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.