KKV huomautti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää IT-laitteiden hankintasopimukseen tehdyistä muutoksista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 7.5.2019 tekemän päätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP) ei noudattanut hankintalakia, kun se ei julkaissut lain edellyttämää hankintailmoitusta, vaikka oli tehnyt olennaisia muutoksia tietokoneita ja päätelaitteita koskevaan hankintasopimukseen.

PPSHP ilmoitti 12.10.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tietokoneiden, päätelaitteiden ja näyttöjen sekä asennuspalvelun hankinnasta 1.1.2017 alkavalle kahden vuoden ja kahden optiovuoden sopimuskaudelle. PPSHP teki hankinnasta sopimuksen Atea Finland Oy:n kanssa. Hankintaa koskevan tarjouspyynnön ehtojen mukaan laitteita voitiin sopimuskauden aikana päivittää uusiin niiden elinkaaren mukaisesti, mutta hintojen muutokset eivät olleet sallittuja ennen 31.12.2018. Laitteiden ominaisuuksia ja hintoja kuitenkin muutettiin useita kertoja jo tätä ennen, huhtikuusta 2017 alkaen. Hankintayksikkö maksoi vuoden 2018 loppuun mennessä ostetuista laitteista yhteensä yli 400 000 euroa enemmän kuin sen olisi hankintasopimuksen perusteella kuulunut maksaa. Joidenkin laitteiden hinnat olivat yli kaksinkertaistuneet alkuperäiseen voittaneeseen tarjoukseen verrattuna.

KKV katsoi, että hankintasopimukseen tehdyt muutokset olivat olennaisia eikä niille ollut lainmukaista perustetta. KKV arvioi, etteivät hankinnan elinkaarivaihtoa koskevat ehdot olleet niin selkeitä, täsmällisiä ja yksiselitteisiä, että tehdyt muutokset olisivat voineet perustua niihin, etenkin kun ehdoissa nimenomaan kiellettiin hinnanmuutokset. Koska hankintaa ei ollut uudelleenkilpailutettu, oli hankintayksikkö tosiasiassa tehnyt hankintalain vastaisen suorahankinnan, josta se sai KKV:lta huomautuksen.

Muutostarpeisiin voidaan varautua joustavilla mutta selkeillä sopimusehdoilla

IT-laitteet kehittyvät nopeasti ja uusien markkinoille tulevien mallien myötä laitteiden elinkaari voi jäädä lyhyeksi. Hankintayksiköiden on mahdollista varautua muutostarpeisiin ja laatia hankinnan ehdot niin joustaviksi, että teknologinen kehitys voidaan ottaa huomioon sopimuskaudella. Ehdot tulee kuitenkin muotoilla jo tarjouspyyntöasiakirjoissa niin selkeiksi, että tarjoavat voivat huomioida niiden vaikutukset tarjouksissaan. Vain tällä tavoin voidaan turvata tarjoajien tasapuolinen ja yhdenvertainen asema hankintamenettelyssä. Hankintasopimuksen ehtoja ei voida sopimuskaudella olennaisesti muuttaa, mikä myös tarjoajien tulee muistaa tarjousta jättäessään.

KKV:n päätös

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, p. 029 505 3871
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.