KKV hyväksyi ehdollisena Altian ja Arcuksen välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 19.4.2021 yrityskaupan, jossa Altia Oyj ja Arcus ASA yhdistyvät. Kaupan hyväksymisen ja täytäntöönpanon ehtona on, että Altia myy Skåne Akvavit -tuotemerkin sopivalle ostajalle, ja Arcus päättää Metsmaasikas-mansikkaliköörin jakelusopimuksen. Yrityskauppa on hyväksytty ehdollisena myös Ruotsissa. Lisäksi osapuolet ovat esittäneet Norjan kilpailuviranomaiselle sitoumuksia kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

KKV on selvittänyt suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcuksen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan osapuolet ovat alkoholijuomayhtiöitä, jotka valmistavat, maahantuovat ja jakelevat pääasiassa väkeviä alkoholijuomia ja viinejä. Osapuolilla on päällekkäistä toimintaa useassa alkoholijuomakategoriassa. Arcuksen toiminta Suomessa on kuitenkin monessa kategoriassa vähäistä.

Viraston selvitysten perusteella yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia Suomessa sekä akvaviitin että marjaliköörin myynnissä Alkoon ja akvaviitin myynnissä hotelli-, ravintola- ja catering-asiakkaille. Osapuolet saavuttaisivat yrityskaupan seurauksena lähes monopoliaseman Alkon akvaviittikategoriassa. Myös marjalikööreiden markkina, jossa osapuolet ovat viraston selvitysten perusteella läheisimpiä kilpailijoita, keskittyisi voimakkaasti.

Virasto ei havainnut kilpailuongelmia muilla markkinoilla. Yrityskaupasta seuraava markkinaosuuden lisäys on vähäinen useissa juomakategorioissa, ja markkinoille jää edelleen useita kilpailijoita.

Tuotemerkin myyminen ja jakelusopimuksen päättäminen ehtoina kaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. KKV katsoo, että osapuolten esittämät sitoumukset ovat riittäviä poistamaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistavat kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

Akvaviittimarkkinoiden kilpailuongelman ratkaisemiseksi Altia sitoutuu myymään Skåne Akvavit -tuotemerkin Suomessa. Sitoumuksen tehokkuutta lisää se, että yrityskauppaa ei voida panna täytäntöön ennen kuin ostajan kanssa on tehty sitova sopimus, ja KKV on hyväksynyt ostajan.

”Etukäteisostajaa koskevalla ehdolla voidaan lisätä osapuolten kannustimia saattaa liiketoiminnan luovutus päätökseen. Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun yrityskaupan hyväksyminen on sidottu tällaiseen ehtoon. Monissa aiemmissa tapauksissa sopivan ostajan löytäminen Suomen markkinoilla on osoittautunut haasteeksi”, toteaa yrityskauppavalvonnan johtaja Sanna Syrjälä.

Marjaliköörimarkkinan kilpailuongelmat poistuvat sitoumuksella, jolla Arcus sitoutuu päättämään Metsmaasikas-mansikkaliköörin jakelusopimuksen.

Yrityskauppaa on tutkittu myös muissa Pohjoismaissa

Yrityskauppa on ilmoitettu myös Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisille. Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan ehdollisena 15.4.2021. Norjassa asian selvitys on vielä kesken.

KKV:n päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lue lisää:

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.


Päivitetty 27.5.2021: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.