KKV gav sitt villkorliga godkännande till företagsförvärvet mellan Altia och Arcus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 19.4.2021 ett företagsförvärv där Altia Oyj och Arcus ASA slås samman. Ett villkor för godkännande och genomförande av handeln är att Altia säljer Skåne Akvavit varumärken till en lämplig köpare och Arcus avslutar distributionsavtalet för Metsmaasikas jordgubbslikör. Företagsförvärvet har godkänts villkorligt även i Sverige. Dessutom har parterna föreslagit för den norska konkurrensmyndigheten åtaganden för att lösa konkurrensproblemen.

KKV har utrett konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan finländska Altia och norska Arcus. Parterna i företagsförvärvet är alkoholdrycksbolag som tillverkar, importerar och distribuerar i huvudsak starka alkoholdrycker och viner. Parterna har överlappande verksamhet i flera kategorier av alkoholdrycker. Arcus verksamhet i Finland är dock liten i många kategorier.

Enligt verkets utredningar skulle företagsförvärvet ha skadliga konkurrenseffekter i Finland både på försäljningen av akvavit och bärlikör till Alko och på försäljningen av akvavit till hotell-, restaurang- och cateringkunder. Parterna skulle till följd av företagsförvärvet nästan uppnå en monopolställning i akvavitkategorin i Alko. Marknaden för bärlikörer, där parterna på basis av byråns utredningar står närmast konkurrenterna, skulle också koncentreras kraftigt.

Verket upptäckte inga konkurrensproblem på andra marknader. Ökningen av marknadsandelen till följd av företagsförvärvet är liten i flera dryckeskategorier och flera konkurrenter blir kvar på marknaden.

Försäljning av varumärke och avslutande av distributionsavtal som villkor för godkännande av förvärvet

Konkurrensproblem som uppstår av ett företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs för att förvärvet ska kunna fullföljas. KKV anser att de åtaganden som parterna föreslår är tillräckliga för att undanröja konkurrensproblemen som företagsförvärvet orsakar och säkerställer att den konkurrensmässiga strukturen kvarstår på marknaden.

För att lösa konkurrensproblemet på marknaden för akvavit förbinder sig Altia att sälja varumärket Skåne Akvavit i Finland. Förbindelsens effektivitet ökas av att företagsförvärvet inte kan verkställas förrän ett bindande avtal har ingåtts med köparen och KKV har godkänt köparen.

”Med villkoret om förhandsköpare kan man öka parternas incitament för att slutföra överlåtelsen av affärsverksamheten. Detta är första gången i Finland som godkännandet av ett företagsförvärv är bundet till ett sådant villkor. I många tidigare fall har det visat sig vara en utmaning att hitta en lämplig köpare på den finländska marknaden”, konstaterar Sanna Syrjälä, direktör för tillsynen över företagsförvärv.

Konkurrensproblemen på marknaden för bärlikörer försvinner genom ett åtagande genom vilket Arcus förbinder sig att avsluta distributionsavtalet för jordgubbslikören Metsmaasikas.

Företagsförvärvet har undersökts även i andra nordiska länder

Företagsförvärvet har också anmälts till konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge. Den svenska konkurrensmyndigheten godkände köpet som villkorligt 15.4.2021. I Norge pågår ännu utredningen.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Läs mer:

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen (948/2011) ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det under den första behandlingen framkommer att förvärvet kan ha negativa konkurrenseffekter, fattar KKV beslut om överföring av ärendet för fortsatt utredning, där förvärvet och dess konkurrenseffekter grundligt granskas. Den fortsatta utredningen tar högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga tiden för den fortsatta utredningen med högst 46 arbetsdagar. Efter den fortsatta utredningen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ifall förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter. KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för förvärvet, till exempel ett åläggande om att sälja någon affärsverksamhet. Om det inte går att nå ett tillfredsställande resultat genom att ställa villkor kan företagsförvärvet förbjudas av marknadsdomstolen på framställning av KKV.