KKV hyväksyi ehdollisena Elisan ja Anvian välisen yrityskaupan

Kil­pai­lu­- ja kuluttajavi­ras­to (KKV) on tänään hy­väk­synyt eh­dol­li­se­na yri­tys­kau­pan, jos­sa Elisa Oyj hankkii määräysvallan Anvia Oyj:ssä. Ehdot koskevat kuluttajille suunnattuja kiinteän verkon laajakaistapalveluita Vaasassa, Mustasaaressa ja Laihialla.

Yrityskaupan osapuolet toimivat puhelin- ja tietoliikennepalveluiden markkinoilla Suomessa, ja niiden ydinliiketoiminta muodostuu kiinteässä ja matkaviestinverkossa tarjottavista palveluista. Kau­pan hy­väk­sy­mi­sen eh­dok­si ase­tet­tiin Elisan KKV:l­le an­ta­mat si­tou­muk­set, jot­ka kos­ke­vat Vaasan, Mustasaaren ja Laihian kiinteän verkon laajakaistapalveluita kuluttajille.

Elisa sitoutuu ehdoissa myymään liiketoimintakaupalla yrityskaupan osapuolten Vaasan, Mustasaaren ja Laihian alueella omistaman päällekkäisen verkkokokonaisuuden ja siihen kytkettyjen kuluttaja-asiakkaiden laajakaistapalvelusopimukset. Il­man si­tou­muk­sia uh­ka­na oli­si ol­lut kiinteän verkon laajakaistapalveluiden hin­to­jen nousu alueella.

KKV sel­vit­ti yri­tys­kau­pan vai­ku­tuk­sia kiinteän verkon laajakaistapalveluissa myös muissa Pohjanmaan kunnissa, jotka ovat Anvian perinteistä toimialuetta. Elisalla ei kuitenkaan ole kuluttaja-asiakkaita muualla kuin Vaasassa, Mustasaaressa ja Laihialla, ja Elisa on lopettanut jo elokuussa 2008 kiinteän verkon laajakaistaliittymien uusmyynnin muissa kunnissa. Kil­pai­lu­lain mu­kai­nen puut­tu­mis­kyn­nys ei siten näil­lä mark­ki­noil­la ylit­ty­nyt.

KKV selvitti kilpailutilannetta myös muun muassa mobiiliverkossa tarjottavien laajakaistapalveluiden, yritysten viestintäratkaisujen ja runkoverkkopalveluiden markkinoilla sekä mastomarkkinoilla, mut­ta pää­tyi sel­vi­tyk­sis­sään sii­hen, et­tei yrityskauppa estä näillä markkinoilla tehokasta kilpailua. Muiden markkinatoimijoiden aiheuttama kilpailun paine on näillä markkinoilla niin merkittävä, ettei kilpailuongelmia voida pitää todennäköisinä.

KKV:n tänään an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.