KKV godkände företagsaffär mellan Elisa och Anvia med villkor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i dag godkänt en företagsaffär genom vilken Elisa Abp förvärvar bestämmande inflytande i Anvia Abp. Godkännandet är förknippat med villkor som gäller bredbandstjänster för konsumenter i det fasta nätet i Vasa, Korsholm och Laihela.

Parterna i företagsaffären är verksamma på marknaden för telefon- och datakommunikationstjänster i Finland och deras kärnverksamheter utgörs av tjänster som tillhandahålls i det fasta nätet och mobiltelefonnätet. Som villkor för godkännandet av affären fastställdes Elisas förbindelser till KKV gällande bredbandstjänster för konsumenter i det fasta nätet i Vasa, Korsholm och Laihela.

Enligt villkoren förbinder sig Elisa att genom försäljning av affärsverksamhet avyttra den överlappande nätverkshelheten som företagsaffärens parter äger i Vasa, Korsholm och Laihela områden samt konsumenternas avtal om bredbandstjänster som kopplats till nätverket. Utan förbindelsen skulle det ha funnits en risk för höjning av priserna på bredbandstjänsterna i området.

KKV utredde företagsaffärens effekter på bredbandstjänsterna i det fasta nätet även i de övriga kommunerna i Österbotten, som är ett traditionellt verksamhetsområde för Anvia. Elisa har emellertid inga konsumentkunder på andra håll än i Vasa, Korsholm och Laihela, och bolaget avslutade försäljningen av nya bredbandsabonnemang i det fasta nätet i de övriga kommunerna redan i augusti 2008. Tröskeln för ingripande med stöd av konkurrenslagen överskreds således inte på dessa marknader.

KKV utredde också konkurrensläget bland annat på marknaden för bredbandstjänster som tillhandahålls i mobilnätet, kommunikationslösningar och stamnätstjänster för företag samt på mastmarknaden men kom utifrån sin utredning till slutsatsen att företagsaffären inte förhindrar den effektiva konkurrensen på dessa marknader. De övriga marknadsaktörerna utövar ett så betydande konkurrenstryck på dessa marknader att konkurrensproblem inte kan betraktas som sannolika.

I KKV:s beslut av i dag ingår flera affärshemligheter för parterna. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.