KKV hyväksyi ehdollisena Otavan ja Kirjavälityksen yrityskaupan

KKV on 23.8. hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Otava-konserni hankkii tosiasiallisen määräysvallan Kirjavälitys Oy:ssä. Kaupan hyväksymisen ehtoina KKV edellytti, että Otava-konsernin määräysvallassa Kirjavälitys ei syrji Otavan kilpailijoita peruskoulujen oppimateriaalien myynnin ja välityksen markkinoilla ja että Kirjavälityksestä ei siirry Otavan kilpailijoiden luottamuksellisia tietoja Otavalle.

Otava-konserni toimii muun muassa kirjojen, aikakauslehtien sekä oppimateriaalien kustantamisen ja myynnin markkinoilla Suomessa. Kirjavälitys on suomalaisten kustantajien ja kirjakauppojen omistama palveluyritys, joka tuottaa kirja-alalle logistiikka- ja hankintapalveluja sekä sähköisiä palveluja. Kirjavälitys toimii useilla markkinoilla Otavan ja sen kilpailijoiden tuotteiden jakelukanavana.

Yrityskaupan johdosta Otava-konsernin omistus Kirjavälityksessä nousee nykyisestä 40,2 prosentista lähelle 50 prosenttia. Yrityskaupalla Otavalle syntyy tosiasiallinen määräysvalta Kirjavälityksessä.

Keskittyneet oppimateriaalimarkkinat

KKV selvitti yrityskauppatutkinnassaan Kirjavälityksen merkitystä Otavan kilpailijoille. KKV:n arvion mukaan yrityskaupalla on haitallisia vaikutuksia peruskoulujen oppimateriaalien myynnin ja välityksen markkinoilla, jotka ovat hyvin keskittyneet Suomessa. Otava-konsernin kanssa kilpailevat oppimateriaalien kustantajat ovat riippuvaisia Kirjavälityksestä, jolla on noin 80-90 prosentin markkinaosuus peruskoulujen oppimateriaalien välityksessä.

Otava-konsernin määräysvalta Kirjavälityksessä mahdollistaisi kilpailijoiden toiminnan hankaloittamisen vuosittain neuvoteltavien jakelu- ja tilausehtojen yhteydessä. Kirjavälitys voisi myös tarjota Otava-konsernin kilpailijoiden oppimateriaaleja kunnille ja kouluille Otavaa epäedullisimmin ehdoin ja näin pyrkiä saamaan enemmän tilauksia Otavan tuotteille.

Lisäksi Kirjavälitys saa välitys- ja logistiikkapalveluidensa kautta tietoonsa, mitä tuotteita ja millä ehdoin Otava-konsernin kilpailijoilta on ostettu. Mikäli Otava-konserni saisi Kirjavälitykseltä haltuunsa sen kilpailijoiden luottamuksellisia tietoja, se loisi edellytyksiä paitsi tietojen yksipuoliselle hyödyntämiselle, myös toimintojen yhteensovittamiselle.

Käyttäytymissitoumusten käyttö on poikkeuksellista

Yrityskaupan haitallisten vaikutusten poistamiseksi KKV edellytti Otavalta sitoumuksia, joilla turvataan Otavan kilpailijoiden asema oppimateriaalien myynnin ja välityksen markkinoilla. Kirjavälityksen on Otavan määräysvallassa kohdeltava oppimateriaalien kustantajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, mikä tarkoittaa esimerkiksi lähtökohtaisesti samansisältöisiä sopimusehtoja jakelusopimuksissa. Kirjavälityksen ei myöskään tule asettaa kustantajia eriarvoiseen asemaan sen tarjouksissa kouluille ja peruskouluille. Lisäksi Kirjavälitys ei saa luovuttaa ei-julkisia tietoja kilpailevista oppimateriaalikustantajista Otava-konsernin edustajille, eivätkä Otavan edustajat saa osallistua Kirjavälityksen juoksevaan hallintoon.

Käyttäytymissitoumusten käyttö on yrityskauppapäätöksissä poikkeuksellista, sillä niiden valvontaan liittyy usein ongelmia. KKV:n selvitysten perusteella käyttäytymissitoumusten valvonta on kuitenkin peruskoulujen oppikirjamarkkinoiden toimintatavat ja ominaispiirteet huomioon ottaen kohtuullisen ongelmatonta moniin muihin markkinoihin verrattuna. Ehtojen noudattamista valvomaan asetetaan myös riippumaton asiantuntija.

Sitoumukset ovat voimassa kolme vuotta yrityskaupan hyväksymisestä. KKV:n arvion mukaan kilpailevien oppikirjakustantajien on pidemmällä aikavälillä mahdollista kehittää Kirjavälityksen palveluille vaihtoehtoisia tapoja välittää oppikirjat edelleen loppuasiakkaina oleville kunnille ja kouluille.

KKV:n an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.

Lisätietoja: tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747.