KKV godkände Otavas förvärv av Kirjavälitys Oy med förbehåll

Den 23 augusti gav KKV sitt godkännande med förbehåll till en företagsaffär där Otava-koncernen förvärvar majoriteten av aktierna i Kirjavälitys Oy. För att godkänna affären krävde KKV att Kirjavälitys under Otava-koncernens ledning inte ska diskriminera Otavas konkurrenter på marknaden för försäljning och förmedling av utbildningsmaterial till grundskolor, och att Kirjavälitys inte ska förmedla konfidentiella uppgifter om Otavas konkurrenter till Otava.

Otava-koncernen är verksam bland annat på marknaden för utgivning och försäljning av böcker, tidskrifter och utbildningsmaterial i Finland.  Kirjavälitys är ett serviceföretag som ägs av finländska förläggare och bokhandlare och som producerar logistik-, inköps- och elektroniska tjänster för bokbranschen. Kirjavälitys verkar på flera marknader som en distributionskanal för produkter från både Otava och Otavas konkurrenter.

I och med förvärvet ökar Otava-koncerns ägarandel i Kirjavälitys från nuvarande 40,2 procent till närmare 50 procent.  Genom förvärvet får Otava i praktiken ett bestämmande inflytande över Kirjavälitys.

Koncentrerad marknad för utbildningsmaterial

I sin utredning av företagsaffären undersökte KKV vilken betydelse Kirjavälitys har för Otavas konkurrenter. Enligt KKV:s bedömning har företagsaffären negativ effekt på marknaden för försäljning och förmedling av utbildningsmaterial till grundskolorna, som är mycket koncentrerad i Finland. De utgivare av utbildningsmaterial som konkurrerar med Otava-koncernen är beroende av Kirjavälitys, som har cirka 80-90 procent av marknadsandelarna inom förmedling av utbildningsmaterial till grundskolorna.

Otava-koncernens bestämmanderätt i Kirjavälitys skulle göra det möjligt att försvåra konkurrenternas verksamheter i samband med de årliga förhandlingarna om distributions- och beställningsvillkoren. Kirjavälitys skulle även kunna erbjuda utbildningsmaterial till kommuner och skolor från Otava-koncernens konkurrenter med sämre villkor än från Otava och på så sätt försöka få in mer beställningar på Otavas produkter.

Via sina förmedlings- och logistiktjänster får Kirjavälitys även information om vilka produkter och med vilka villkor produkter man har köpt in från Otava-koncernens konkurrenter. Om Otava-koncernen via Kirjavälitys skulle få tillgång till konfidentiella uppgifter om Otavas konkurrenter skulle det skapa förutsättningar för att inte enbart sprida uppgifterna till utomstående utan också för att samordna verksamheterna.

Användning av uppträdandeavtal är exceptionellt

För att undanröja företagsaffärens skadliga effekter krävde KKV att Otava skulle underteckna ett avtal varmed Otavas konkurrenters ställning skulle säkras på marknaden för försäljning och förmedling av utbildningsmaterial. Kirjavälitys ska under Otavas bestämmanderätt behandla utgivare av utbildningsmaterial på ett jämställt och icke-diskriminerande sätt, vilket initialt innebär till exempel distributionsavtal med likalydande avtalsvillkor. Kirjavälitys får heller inte ställa utgivare i ojämlik ställning i sina erbjudanden till skolor och grundskolor. Kirjavälitys får heller inte till företrädare för Otava-koncernen förmedla icke-offentliga uppgifter om konkurrerande utgivare av utbildningsmaterial, och representanter för Otava får heller inte delta i Kirjavälitys löpande administration.

Användningen av uppträdandeavtal är exceptionellt vid beslut om företagsaffärer, eftersom övervakningen av dem ofta är problematisk. Enligt KKV:s utredning är dock en övervakning av uppförandeavtalen relativt problemfri tack vare praxis och särdragen på marknaden för utbildningsmaterial till grundskolor, i motsats till andra marknader. Även en oberoende expert ska tillsättas för att övervaka att villkoren efterlevs.

Avtalsförbindelserna gäller i tre år från datumet för företagsaffärens godkännande. Enligt KKV:s bedömning har konkurrerande utgivare av utbildningsmaterial möjlighet att på längre sikt utveckla alternativ till Kirjavälitys tjänster för att förmedla utbildningsmaterial till slutkunder som kommuner och skolor.

I KKV:s beslut ingår flera affärshemligheter för parterna. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: Forskare Pontus Ranta, tfn. 029 505 3747.