KKV hyväksyi eläinlääkäriasemaketju Animagia koskevan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 20.4.2015 yrityskaupan, jossa pääomasijoittaja EQT hankkii määräysvallan eläinlääkäriasemaketju Animagi Oy:ssä. EQT omistaa jo ennestään pieneläinlääkäripalveluja tarjoavan Univet Oy:n, jolla on eri puolilla Suomea 18 toimipistettä. Animagin 37 toimipistettä sijaitsevat pääasiassa Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla; 32 niistä on pieneläinkeskuksia ja loput hevosklinikoita tai -sairaaloita. Päällekkäistä toimintaa ketjuilla on nimenomaan pieneläinlääkäripalvelujen markkinoilla. Yrityskauppa oli siirretty virastossa jatkokäsittelyyn 13.2.2015. Kauppa hyväksyttiin ilman ehtoja, koska kilpailulain edellyttämä puuttumiskynnys ei selvitysten perusteella ylittynyt.

Osa Animagin ja Univetin kilpailijoista esitti yrityskauppaselvitysten yhteydessä kaupan aiheuttavan haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kouvolan, Lappeenrannan ja Oulun seuduilla. Näiden ohella KKV selvitti alan kilpailutilannetta myös muilla alueilla, joilla osapuolilla on päällekkäistä toimintaa (pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere). Kaikilla näillä alueilla toimii selvitysten perusteella myös muita yksityisiä pieneläinlääkäripalvelujen tarjoajia sekä kunnallisia toimijoita.

Vaikka uudelle keskittymälle muodostuukin kaupan seurauksena korkeahkoja alueellisia markkinaosuuksia, sille ei kuitenkaan selvitysten perusteella näyttäisi syntyvän sellaista merkittävää markkinavoimaa, jota se voisi käyttää kuluttajien kannalta vahingollisella tavalla. Mahdollisten uusien kilpailijoiden tulo alalle sekä markkinoilla jo toimivien yritysten mahdollisuus laajentaa toimintaansa tasapainottavat lisäksi KKV:n arvion mukaan keskittymän markkinavoimaa.

Eläinlääkäriklinikoiden ketjuuntuminen on Suomessa suhteellisen tuore ilmiö; Animagin ja Univetin lisäksi alalla toimii Tuhatjalka-ketju, jolla on seitsemän toimipistettä. Eläinlääkäripalveluja tarjotaan Suomessa yhteensä yli 200 toimipisteessä, joista suurin osa on itsenäisiä 1–2 eläinlääkärin klinikoita.

Erittäin hajaantuneiden eläinlääkärimarkkinoiden keskittymistä ei voida sellaisenaan pitää kuluttajien kannalta vahingollisena kehityksenä. Ketjuuntuminen ja keskittyminen voivat saada aikaan myös kuluttajia hyödyttäviä tehokkuusetuja esimerkiksi korkealaatuisempien ja monipuolisempien palvelujen muodossa.

KKV:n an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu. Jul­ki­nen ver­sio pää­tök­ses­tä jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la he­ti kun se on val­mis­tu­nut.