KKV godkände företagsaffär gällande den veterinärmedicinska läkarstationskedjan Animagi

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.4.2015 en företagsaffär genom vilken EQT förvärvar bestämmande inflytande i den veterinärmedicinska läkarstationskedjan Animagi Oy. EQT äger sedan tidigare Univet Oy som tillhandahåller veterinärtjänster för smådjur. Univet Oy har 18 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Animagis 37 verksamhetsställen ligger i huvudsak i södra Finland och i huvudstadsregionen. Av dem är 32 stycken centraler för smådjur medan återstoden är hästkliniker eller hästsjukhus. Kedjorna har överlappande verksamhet uttryckligen på marknaden för tjänster för smådjur. Företagsaffären hade hänskjutits till fortsatt behandling vid KKV 13.2.2015. Affären godkändes utan villkor eftersom den i konkurrenslagen avsedda tröskeln för ingripande enligt utredningarna inte överskreds.

En del konkurrenter till Animagi och Univet framställde vid utredningen av företagsaffären att affären medför negativa konkurrenseffekter särskilt i Tavastehus, Jyväskyläs, Villmanstrands och Uleåborgs områden. Utöver dessa områden utredde KKV konkurrensläget i branschen också på andra områden där parterna har överlappande verksamhet (huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors). Enligt utredningarna finns det även andra privata producenter av veterinärtjänster för smådjur och kommunala aktörer i verksamhet på alla dessa områden.

Även om den nya koncentrationen får relativt höga regionala marknadsandelar genom affären, verkar det utifrån utredningarna att koncentrationen dock inte får ett sådant betydande marknadsinflytande som den skulle kunna använda på ett sätt som är menligt för konsumenterna. Enligt KKV:s bedömning kan eventuell etablering av nya konkurrenter i branschen och möjligheterna för de företag som redan finns på marknaden att utvidga sina verksamheter väga upp koncentrationens marknadsinflytande.

Kedjebildningen inom de veterinärmedicinska kedjorna är ett relativt nytt fenomen i Finland. I branschen finns utöver Animagi och Univet finns även kedjan Tuhatjalka, som har sju verksamhetsställen. Veterinärtjänster tillhandahålls i Finland på över 200 verksamhetsställen av vilka största delen är självständiga kliniker med 1–2 veterinärer.

Uppkomsten av koncentration på den mycket diversifierade marknaden för veterinärtjänster kan inte betraktas som en negativ utveckling för konsumenterna som sådan. Kedjebildningen och koncentrationen kan också åstadkomma effektivitetseffekter som är till konsumenternas fördel till exempel i form av högklassigare och mångsidigare tjänster.

I det beslut som KKV utfärdat ingår flera affärshemligheter för parterna och beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats omedelbart efter att den blivit färdig.