KKV hyväksyi Rambollin ja Pöyryn yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 13.5.2014 yrityskaupan, jossa suunnittelu- ja konsultointitoimisto Ramboll Finland Oy hankkii osan Pöyry Oyj:n toiminnoista.

Yrityskauppa koskee talonrakennus- ja infrastruktuurisuunnittelun ja konsultoinnin sekä projektin johtamisen ja rakennuttamisen markkinoita.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei merkittävästi estä tehokasta kilpailua. Markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeen riittävästi vaihtoehtoisia toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta keskittymälle. Kil­pai­lu­lain mu­kai­nen puut­tu­mis­kyn­nys ei siten ylit­ty­nyt.

KKV:n an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.