KKV hyväksyy SOK:n ja Stockmann Herkun välisen yrityskaupan ehdollisena

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa ja S-Herkkukeittiö Oy hankkivat Stockmann Oyj Abp:n Suomen Herkku-liiketoiminnan. Kaupan hyväksymisen ehtona KKV edellytti, että Stockmann Herkun hankintojen tekemistä Tukolta jatketaan 31.12.2018 asti.

Yrityskaupan osapuolet toimivat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myyntimarkkinoilla sekä päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoilla. SOK on S-ryhmään kuuluvien osuuskauppojen keskusliike. HOK-Elanto, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Turun Osuuskauppa ovat alueosuuskauppoja, jotka harjoittavat päivittäistavarakauppaa Prisma- ja S-market -ketjuissa sekä HOK-Elanto niiden lisäksi myös Alepa-ketjussa ja Turun ja Pirkanmaan Osuuskaupat Sale-ketjussa. S-Herkkukeittiö on SOK:n kokonaan omistama uusi tytäryhtiö. Stockmann Herkku-liiketoiminta myy Suomessa kuudessa Stockmann-tavaratalossa päivittäistavaroita.

Yrityskaupan seurauksena päivittäistavarakaupan markkinat keskittyvät entisestään. S-ryhmän markkinaosuus vahvistuu erityisesti Helsingin keskustassa, Tapiolassa ja Tampereella ja ylittää 40 prosentin rajan kaikilla muilla markkinoilla paitsi Turussa. Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin markkinoille ei myöskään ole viime vuosina tullut uusia toimijoita eikä se ole todennäköistä lähivuosinakaan. Uusien toimijoiden alalle tuloa rajoittavat ensisijaisesti Suomen maantieteellisistä olosuhteista johtuvat etäisyydet ja harva asutus. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat määräykset asettavat rajoitteita alalle tulolle sääntelemällä päivittäistavarakaupan myymälöiden sijoittautumista ja niiden käytössä olevaa tilaa.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskaupan seurauksena kilpailu ei kuitenkaan olennaisesti esty päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myyntimarkkinoilla. Viraston taloustieteellisen analyysin perusteella yrityskauppa ei johda Stockmann Herkun tai sen läheisyydessä toimivien S-ryhmän liikkeiden hintojen nousuun tai laadun, valikoiman taikka palvelun heikkenemiseen. Analyysissä huomioitiin muun muassa yrityskaupan vaikutus paikallisten markkinoiden keskittymisasteeseen, osapuolten välinen kilpailun läheisyys, osapuolten myymälöiden kannattavuus sekä yrityskaupassa huomioitavat tehokkuushyödyt.

Varsinkin yrityskaupassa syntyvät säästöt Stockmann Herkku -myymälöiden hankinta- ja logistiikkakustannuksissa vähentävät yrityskaupan haitallisia kilpailuvaikutuksia. Vaikutuksia hillitsee myös se, ettei S-ryhmän rooli Stockmannin kilpailijana ole ollut KKV:n suorittaman laajan kyselytutkimuksen perusteella yhtä vahva kuin sen markkinaosuuden perusteella voitaisiin päätellä. Lisäksi Stockmann Herkun S-ryhmälle tuoma kilpailupaine on ollut vähäistä.

Myös viraston muut selvitykset tukevat johtopäätöstä vähäisistä kilpailuvaikutuksista. S-ryhmän julkisuuteen antamien tietojen ja virastolle toimittaman sisäisen materiaalin perusteella se aikoo parantaa Stockmann Herkkujen kilpailukykyä hintoja alentamalla ja samalla säilyttää myymälöiden laatutason korkeana. Stockmann Herkkujen läheisyydessä toimivien S-ryhmän myymälöiden hinnankorotukset eivät myöskään ole todennäköisiä S-ryhmän valtakunnallisen ja alueosuuskauppatason hintaohjauksen vuoksi.

Sitoumus turvaa hankintamarkkinan kilpailun

Stockmann Herkku-myymälöissä myytäviä tuotteita hankitaan Tuko Logistics Osuuskunnan kautta. Tuko on päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla käytännössä ainoa SOK:lle ja Ruokakeskolle vaihtoehtoinen ja riippumaton tukkutoimittaja, joka on pystynyt tarjoamaan valtakunnallisesti päivittäistavaroiden tuotevalikoiman. Yrityskaupan myötä päivittäistavarakaupan hankintamarkkina keskittyy entisestään vahvistaen samalla markkinajohtaja SOK:n asemaa päivittäistavaroiden hankinnassa.

KKV:n arvion mukaan Stockmann Herkun hankintavolyymien poistuminen Tukosta johtaa Tukon ostoehtojen ja mittakaavaetujen heikentymiseen, ja yrityskaupasta seuraa sopeutumisvaikeuksia Tukolle. Tämä vaikuttaisi myös Tukon muiden omistajien, Wihurin ja Heinon Tukun, kilpailuasemaan. Pienten kilpailijoiden heikentyminen johtaisi erityisesti S-  ja osaltaan myös K-ryhmän aseman vahvistumiseen myös päivittäistavaroiden vähittäismarkkinoilla entisestään.

Yrityskaupasta aiheutuvien kilpailuhaittojen poistamiseksi SOK, HOK-Elanto, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa ja S-Herkkukeittiö Oy sitoutuvat jatkamaan Stockmann Herkun hankintojen tekemistä Tukolta 31.12.2018 asti. Viraston arvion mukaan sitoumuksilla turvataan se, että päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinalla säilyy nykyhetken kilpailutilannetta vastaava markkinarakenne.

KKV:n tänään an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lukui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voidaan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­alaisuu­det on pois­tet­tu.