KKV godkänner företagsförvärvet mellan SOK och Stockmann på vissa villkor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag med vissa villkor godkänt företagsförvärvet, där Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun osuuskauppa och S-Herkkukeittiö Oy förvärvar Stockmann Oyj Abp:s affärsverksamhet Delikatessen i Finland. KKV satte som villkor för godkännandet att inköpen till Stockmann Delikatessen fortsättningsvis görs från Tuko fram till 31.12.2018.

Parterna i företagsförvärvet har verksamhet inom detaljhandeln med dagligvaror samt inom denna detaljhandels inköpsmarknad. SOK är centralandelslag för handelslagen som hör till S-gruppen. HOK-Elanto, Pirkanmaan Osuuskauppa i Birkaland och Turun Osuuskauppa i Åbo är regionhandelslag som bedriver detaljhandel i butikskedjorna Prisma och S-market samt HOK-Elanto även i Alepa-kedjan och handelslagen i Åbo och Birkaland även i Sale-kedjan. S-Herkkukeittiö är SOK:s helägda dotterbolag. Affärsverksamheten Stockmann Delikatessen säljer dagligvaror i sex Stockmannvaruhus i Finland.

Till följd av företagsförvärvet kommer marknaden för dagligvaruhandeln ytterligare att koncentreras. S-gruppens marknadsandel stärks i synnerhet i Helsingfors centrum, Hagalund och Tammerfors och överskrider 40 procent på alla andra marknader utom i Åbo. De senaste åren har inga nya aktörer etablerat sig när det gäller detaljhandeln för dagligvaror och det är inte sannolikt att någon heller gör det under de närmaste åren. Det är främst Finlands geografiska omständigheter med långa avstånd och gles bebyggelse som begränsar nya aktörer att etablera sig i branschen. Etableringar i branschen begränsas dessutom av Markanvändnings- och bygglagens bestämmelser om planläggning som reglerar såväl placeringen av dagligvaruhandelns butiker som verksamhetens lokaliteter.

Enligt KKV:s utredningar resulterar företagsvärvet emellertid inte i att konkurrensen väsentligt hämmas på försäljningsmarknaden inom detaljhandeln för dagligvaror. Utifrån KKV:s ekonomiska analys leder företagsförvärvet inte till varken högre priser eller sämre kvalitet, sortiment eller betjäning hos Stockmann Delikatessen eller i de S-gruppens affärer med verksamhet i närheten av Delikatessen. I analysen togs hänsyn bland annat företagsförvärvets inverkan på den lokala marknadens koncentrationsgrad, att parterna är nära konkurrenter, lönsamheten för parternas butiker samt de effektivitetsvinster som bör beaktas vid företagsförvärvet.

De inbesparingar som blir följden av företagsförvärvet när det gäller inköps- och logistikkostnader för livsmedelsbutikerna Stockmann Delikatessen kommer att minska företagsförvärvets skadliga konkurrenseffekter. Effekterna dämpas även av att S-gruppens roll som Stockmanns konkurrent, enligt den enkätundersökning på bred front som KKV har genomfört, inte är lika stark som man kunde tro sett till S-gruppens marknadsandel. Dessutom har Stockmann Delikatessens konkurrenstryck på S-gruppen varit svagt.

Även KKV:s andra utredningar stöder slutsatsen om små konkurrenseffekter. S-gruppen har informerat allmänheten och lämnat internt material till KKV som visar att S-gruppen avser att förbättra Stockmann Delikatessens konkurrenskraft genom att sänka priserna och samtidigt bibehålla livsmedelsbutikernas höga kvalitet. På grund av S-gruppens prisstyrning både nationellt sett och från regionhandelslagens sida är prishöjningar inte heller sannolika när det gäller S-gruppens butiker som är verksamma i närheten av butikerna Stockmann Delikatessen.

Förbindelse som säkerställer konkurrensen på inköpsmarknaden

Produkterna som säljs i livsmedelsbutikerna Stockmann Delikatessen köps in via Tuko Logistics Osuuskunta. När det gäller dagligvaruhandelns inköpsmarknad är Tuko i praktiken den enda obundna partileverantören som, förutom SOK och Ruokakesko, har klarat av att på nationell nivå erbjuda ett produktsortiment av dagligvaror. Företagsförvärvet leder till ökad koncentration på dagligvaruhandelns inköpsmarknad samtidigt som det stärker SOK:s ställning som marknadsledare när det gäller inköp av dagligvaror.

KKV:s bedömning är att när inköpsvolymerna för Stockmann Delikatessen försvinner från Tuko kommer Tukos inköpsvillkor och volymeffekter att försämras, och företagsförvärvet leder till att Tuko får anpassningssvårigheter. Detta skulle även påverka konkurrensläget för Tukos andra ägare Wihuri och Heinon Tukku. Om affärsförutsättningarna för små konkurrenter försämras leder det till att särskilt S-gruppens men även K-gruppens ställning stärks ytterligare även på detaljmarknaden för dagligvaror.

I syfte att få bort skadliga konkurrenseffekter till följd av företagsförvärvet förbinder sig SOK, HOK-Elanto, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa och S-Herkkukeittiö Oy att fortsätta att göra Stockmann Delikatessens inköp från Tuko fram till 31.12.2018. Enligt KKV:s bedömning säkerställer förbindelserna att det på inköpsmarknaden för dagligvarornas detaljhandel bibehålls en marknadsstruktur som motsvarar dagens konkurrensläge.

I KKV:s beslut av i dag ingår flera affärshemligheter för parterna. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.