KKV: Kilpailu ja kuluttajansuoja kuuluvat olennaisesti datatalouteen

Voimakkaasti kasvaneilla digitaalisten tuotteiden ja palveluiden markkinoilla on otettava huomioon kilpailun toimivuus ja kuluttajansuoja.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) raportti ”Kilpailun ja kuluttajansuojan kysymyksiä datataloudessa” nostaa esiin erityisesti kuluttajien henkilökohtaisen datan saatavuuden ja siirrettävyyden. Toimiville digitaalisille markkinoille tarvitaan kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten sekä tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Kun ihmiset liikkuvat verkossa ja käyttävät digitaalisia palveluja ja sosiaalista mediaa, syntyy dataa, josta voidaan jalostaa erilaisia markkinoilla myytäviä tuotteita ja palveluja. Kuluttajien tietojen käsittely vaikuttaa usein olennaisesti myös yritysten toimintatapoihin ja markkina-asemaan. KKV:n raportti korostaakin, että kilpailulla ja kuluttajansuojalla on tietosuojan ohella merkittävä rooli datataloudessa.

Kilpailun toimivuuden ja kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, että data on helposti siirrettävää. Kuluttajilla pitää olla mahdollisuus halutessaan vaihtaa palvelua ja siirtää tietonsa vaivattomasti yhdeltä alustalta toiselle. Tämä madaltaa myös uusien yritysten kynnystä tulla markkinoille.

Datasta voi olla hyötyä kuluttajille, mutta on tärkeää, että heidän tietojaan käytetään eettisesti. Alustayritysten on otettava huomioon tiedon keräämisessä ja käsittelyssä yksilön oikeudet ja tietosuojan vaatimukset. Kuluttajille tarjottavista palveluista annetun informaation on oltava läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Datatalouden kehittyminen edellyttääkin kuluttajien luottamuksen vahvistamista kuluttajansuojaan panostamalla.

Uudenlaiset toimintamallit tuovat mukanaan toimijoiden roolien sekoittumista ja kokonaan uudenlaisia rooleja. Kuluttajansuojan kannalta lähtökohtana on, ettei kuluttajan asema voi olla heikompi niissä virhe- ja väärinkäytöstilanteissa, joissa mukana on operaattori kolmantena osapuolena. Kuluttajalle on oltava selvää, kuka palvelusta on vastuussa.  Tilanteissa, joissa liiketoimintamalli on rakennettu yhdeksi palveluksi, kuluttajille on kerrottava selkeästi, kuka on heidän sopimuskumppaninsa ja kuka vastaa mistäkin palvelun osasta.

Datataloudelle ominaiset keskittyneet markkinat ja voimakkaat verkostovaikutukset eivät saisi heikentää toimivaa kilpailua. Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole samanlaista mahdollisuutta datan keräämiseen ja hyödyntämiseen, ja se voi muodostua markkinoille pääsyn esteeksi.

Kilpailu-, kuluttajansuoja- ja tietosuojaviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä datatalouden haasteisiin vastaamisessa. Datatalouteen liittyviä kysymyksiä voidaan arvioida nykyisten kilpailu- ja kuluttajansuojasäännösten perusteella, mutta tulevaisuudessa vastaan saattaa tulla tapauksia, joihin ei löydy valmista vastausta. Viranomaisten on silloin oltava valmiita tulkitsemaan säännöksiä uudella tavalla ja vietävä tarvittaessa tapauksia oikeuteen ratkaisukäytännön saamiseksi.

KKV:n raportti Kilpailun ja kuluttajansuojan kysymyksiä datataloudessa

Lisätietoja:

Kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl, p. 029 505 3171

Kilpailuun liittyvät kysymykset erikoistutkija Jarkko Vuorinen, p. 029 505 3790