KKV: Konkurrens och konsumentskydd hör väsentligt ihop med dataekonomin

På den snabbt växande marknaden för digitala produkter och tjänster ska även en fungerande konkurrens och konsumentskyddet beaktas.  I Konkurrens och konsumentverkets (KKV) rapport ”Frågor om konkurrens och konsumentskydd i dataekonomin” betonas särskilt tillgänglighet och data portabilitet vad gäller konsumenternas personliga data. För fungerande digitala marknader behövs samarbete mellan konkurrens- och konsumentmyndigheterna samt dataskyddsmyndigheterna.

När människorna rör sig på nätet och använder digitala tjänster och sociala medier, uppkommer data som kan förädlas till produkter och tjänster som kan säljas på marknaden. Konsumenternas hantering av data inverkar ofta väsentligt även på företagens verksamhetssätt och marknadsställning. I KKV:s rapport betonas också att konkurrensen och konsumentskyddet tillika med dataskyddet spelar en viktig roll i dataekonomin.

För en fungerande konkurrens och konsumentskyddet är det viktigt att data lätt kan porteras. Konsumenten måste ha möjlighet att vid behov byta tjänst och portera sina data enkelt mellan plattformar. Detta sänker också trösklarna för nya företag att komma in på marknaden.

Data kan vara till nytta för konsumenterna, men det är viktigt att deras data används etiskt. Plattformsföretagen ska vid insamling och hantering av data beakta individens rättigheter och kraven i dataskyddet. Informationen om de tjänster som erbjuds konsumenterna ska vara genomskinlig och begriplig. Utvecklingen av dataekonomin förutsätter också att aktörerna stärker konsumenternas förtroende genom att satsa på konsumentskyddet.

Nya verksamhetsmodeller medför att aktörernas roller blandas och ger upphov till helt nya roller. När det gäller konsumentskyddet kan konsumentens ställning inte vara svagare i sådana situationer av fel och missbruk där en operatör är med som tredje part. För konsumenten ska det vara klart vem som ansvarar för tjänsten.  I situationer där affärsmodellen har byggts som en tjänst ska konsumenterna få tydlig information om vem deras avtalspart är och vem som ansvarar för respektive del av tjänsten.

Koncentrerade marknader och kraftiga nätverkseffekter, som är kännetecknande för dataekonomin, skulle inte få försvaga en fungerande konkurrens. Alla företag har inte nödvändigtvis samma möjligheter att samla in och utnyttja data, och detta kan bli ett hinder för att komma in på marknaden.

Konkurrens-, konsumentskydds- och dataskyddsmyndigheterna måste ha ett nära samarbete för att svara mot dataekonomins utmaningar. Frågor som sammanhänger med dataekonomin kan bedömas utifrån de nuvarande konkurrens- och konsumentskyddsbestämmelserna, men i framtiden kan vi ställas inför fall där det inte finns givna svar. Myndigheterna ska då ha beredskap att tolka bestämmelserna på ett nytt sätt och vid behov hänskjuta ärenden till rätten för att få en beslutspraxis.

KKV:s rapport Frågor om konkurrens och konsumentskydd i dataekonomin (på finska)

Ytterligare information:

Frågor i anslutning till konsumentskyddet gruppchef Riikka Rosendahl, tfn 029 505 3171

Frågor i anslutning till konkurrensen specialforskare Jarkko Vuorinen, tfn 029 505 3790