KKV lievensi Valion raakamaidon myyntivelvoitetta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 10.6.2019 Valion hakemuksen raakamaidon myyntivelvoitetta koskevan yrityskaupan ehdon asteittaiseksi pienentämiseksi. Muutoksen myötä nykyinen 185 miljoonan litran vuosittainen enimmäismyyntimäärä pienenee 125 miljoonaan litraan vuonna 2020 ja 100 miljoonaan litraan vuonna 2021. Samassa yhteydessä KKV muutti oma-aloitteisesti yrityskaupan ehdon tulkintaa vähittäiskaupan asemasta. Kaupan ryhmittymät eivät voi 1.1.2020 jälkeen ostaa maitoraaka-ainetta kiintiöstä.

Vuosilta 2000 ja 2004 peräisin olevien yrityskaupan ehtojen mukaan Valion tuli myydä kotimaan markkinoiden kilpailijoille vuosittain yhteensä enintään 185 miljoonaa litraa raakamaitoa. Ehdon tarkoituksena on turvata Valion kilpailijoiden raakamaidon saanti ja sitä kautta riittävä kilpailu lopputuotemarkkinoilla. Niin kutsutun kiintiömaitojärjestelmän luominen oli ehtona sille, että yrityskaupat voitiin hyväksyä.

Valio on hakenut aiemmin raakamaidon myyntiehdon poistamista kokonaisuudessaan. KKV ei selvitystensä perusteella kuitenkaan pitänyt ehdon poistamista mahdollisena. Valio veti tämän seurauksena hakemuksensa pois ja toimitti KKV:lle 31.12.2018 uuden hakemuksen, jossa se haki ehdon asteittaista pienentämistä.

”Valio hallitsee edelleen raakamaidon hankinnan markkinaa ylivoimaisen markkina-asemansa turvin. Tämän vuoksi kiintiön poistamista kokonaan ei pidetty mahdollisena. Toisaalta kiintiöehto myös heikentää Valion kilpailijoiden kannustimia kilpailla maidontuottajista, mikä voi osaltaan ylläpitää olemassa olevaa markkinarakennetta”, toteaa KKV:n yrityskauppavalvonnasta vastaava johtaja Sanna Syrjälä.

KKV:n selvitykset osoittivat lisäksi, että markkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. ”EU:n maitokiintiöt ovat poistuneet, nestemaitomarkkinoiden myyntimäärä on laskenut ja private label -tuotteiden markkinaosuus erityisesti nestemaidoissa on kasvanut merkittävästi”, Syrjälä jatkaa.

KKV:n arvion mukaan Valion hakemuksen mukainen asteittainen lievennys on oikeasuhtainen ja kannustaa myös Valion kilpailijoita aktivoitumaan hankintamarkkinoiden kilpailussa.

Kaupan ryhmittymien oikeus ostaa kiintiömaitoa poistuu

KKV kiinnitti huomiota myös siihen, että ehdon tulkinta on mahdollistanut sen, että meijereiden ja juustoloiden lisäksi kaupan ryhmittymillä on ollut oikeus hankkia raakamaitoa kiintiöstä. KKV:n selvitysten mukaan kaupan ryhmittymille annettua osuutta kiintiöstä käytetään yksinomaan meijereiden kilpailutuksen välineenä eikä kaupan kiintiöllä ole positiivista vaikutusta hankintamarkkinoiden kilpailuun. Ehdon tarkoitus ei ole vahvistaa kaupan ryhmittymien neuvotteluasemaa suhteessa meijerialan toimijoihin, vaan turvata Valion kilpailijoiden riittävä raaka-aineen saanti.

KKV katsookin, että ehdon tulkinta ei vallitsevassa markkinatilanteessa vastaa ehdon tarkoitusta. Virasto muuttaa ehdon tulkintaa niin, että kaupan ryhmittymillä ei ole enää 1.1.2020 jälkeen oikeutta ostaa raakamaitoa kiintiöstä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
etunimi.sukunimi@kkv.fi