KKV lättade på Valios försäljningsskyldighet av obehandlad mjölk

Den 10 juni 2019 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Valios ansökan om att gradvis minska på skyldigheten att sälja obehandlad mjölk som var ett villkor för företagsförvärvet. I och med ändringen minskar den nuvarande årliga maximala försäljningen på 185 miljoner liter till 125 liter år 2020 och till 100 miljoner liter år 2021. Samtidigt ändrade KKV på eget initiativ tolkningen av företagsförvärvets villkor när det gäller detaljhandelns ställning. Efter den 1 januari 2020 kan grupper inom handeln inte längre köpa mjölkråvara från kvoten.

Enligt villkoren för företagsförvärvet som härstammar från 2000 och 2004 skulle Valio sälja sammanlagt högst 185 miljoner liter obehandlad mjölk till sina konkurrenter på den inhemska marknaden årligen. Syftet med villkoret är att trygga Valios konkurrenters tillgång på obehandlad mjölk och därmed tillräcklig konkurrens på marknaden för slutprodukterna. Det så kallade kvotmjölksystemet var ett villkor för att företagsförvärvet skulle kunna godkännas.

Valio har tidigare ansökt om att villkoret om försäljning av obehandlad mjölk ska upphävas i sin helhet. Utifrån sina utredningar har KKV dock inte ansett att en upphävning av villkoret är möjlig. Till följd av detta drog Valio tillbaka sin ansökan och lämnade den 31 december 2018 in en ny ansökan till KKV som handlade om gradvis minskning.

”Valio dominerar fortfarande marknaden för anskaffning av obehandlad mjölk tack vare sin överlägsna marknadsställning. Därför har det inte ansetts vara möjligt att helt upphäva kvoten. Å andra sidan försvagar kvotvillkoret också Valios konkurrenters incitament att konkurrera om mjölkproducenterna, vilket kan upprätthålla den befintliga marknadsstrukturen”, konstaterar Sanna Syrjälä som är direktör med ansvar för tillsyn över företagsförvärv.

KKV:s utredningar visade dessutom att det har skett betydande förändringar på marknaden. ”EU:s mjölkkvoter har försvunnit, försäljningen på marknaden för flytande mjölk har minskat och private label-produkternas marknadsandel har ökat avsevärt i synnerhet när det gäller flytande mjölkprodukter”, fortsätter Syrjälä.

Enligt KKV:s bedömning är en gradvis minskning som den Valio föreslår i sin ansökan proportionerlig och uppmuntrar även Valios konkurrenter att aktivera sig i konkurrensen på anskaffningsmarknaden.

Den rätt grupper inom handeln har att köpa kvotmjölk försvinner

KKV uppmärksammade även att tolkningen av villkoret inte bara har gett mejerier och ostmejerier utan även grupper inom handeln rätt att skaffa obehandlad mjölk från kvoten. Enligt KKV:s utredning används den andel av kvoten som handelns grupperingar har fått uteslutande som ett verktyg för att konkurrensutsätta mejerierna och handelns kvot har inte positiv effekt på konkurrensen på anskaffningsmarknaden. Syftet med villkoret är inte att stärka förhandlingspositionen grupper inom handeln har i förhållande till aktörerna inom mejeribranschen, utan att trygga att Valios konkurrenter har tillräcklig tillgång på råvara.

KKV anser också att tolkningen av villkoret inte motsvarar villkorets syfte i den rådande marknadssituationen. Myndigheten ändrar tolkningen av villkoret så att grupperna inom handeln inte längre har rätt att köpa obehandlad mjölk från kvoten efter den 1 januari 2020.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
fornamn.efternamn@kkv.fi