KKV päätti sähköyhtiöiden aikajaotusten yhdenmukaistamista koskevan selvityksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt Energiateollisuus ry:n antaman aikajaotussuosituksen vaikutuksia sähköenergian myynnin markkinoilla. Selvityksessä ei saatu näyttöä kilpailun rajoittamisesta, joten syytä selvityksen jatkamiselle ei ole.

Energiateollisuuden verkkovaliokunta suositteli lokakuussa 2015, että kaikki sähköverkkoyhtiöt soveltaisivat samaa aikajaotusta siirtotariffivalikoimassaan. KKV aloitti oma-aloitteisen selvityksen asiasta alkuvuodesta 2016 saatuaan yhteydenottoja pääkaupunkiseudun sähköverkkoyhtiöiden asiakkailta.

KKV selvitti, millaisia vaikutuksia suosituksella oli sähköyhtiöiden vähittäisasiakkaille myytäviin kaksiaikaisiin sähköenergiatuotteisiin. Sähkönmyyjät tarjoavat kaksiaikaisia yösähkö- ja kausisähkötuotteita, joissa päivällä tai talvipäivinä kulutettu energia on kalliimpaa kuin muulloin kulutettu energia. Tyypillisesti tämä koskee esimerkiksi sähkölämmittäjiä.

Energiateollisuuden suosituksen seurauksena pääkaupunkiseudun sähköverkkoyhtiöiden soveltamissa aikajaotuksissa kalliimpien päiväenergiatuntien määrä nousi huomattavasti suhteessa edullisempiin yöenergiatunteihin. Muutoksella oli vaikutuksia kaksiaikaisten sähkönsiirto- ja sähköenergiatuotteiden hintoihin.

Kilpailulaki ja Euroopan unionin kilpailusäännöt kieltävät sellaiset elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun merkittävä estyminen, rajoittuminen tai vääristyminen. Kielto koskee muun muassa yritysten yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan tai ohjataan keskenään kilpailevien yritysten kilpailukeinojen käyttöä.

Viraston selvityksissä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että sähköverkkoyhtiöille annetun aikajaotussuosituksen tarkoituksena olisi ollut yhdenmukaistaa keskenään kilpailevien sähköenergian myyjien kilpailukäyttäytymistä ja rajoittaa kilpailua sähkön vähittäismyynnissä.

Viraston arvion mukaan kaksiaikaisten sähköenergiatuotteiden hinnat eivät ole nousseet suosituksen seurauksena, sillä ne sähkönmyyjät, joiden kaksiaikaisissa sähköenergiatuotteissa kalliimpien päiväenergiatuntien määrä nousi aikajaotusmuutoksen yhteydessä, laskivat kaksiaikaisten sähköenergiatuotteidensa myyntihintoja kompensoidakseen muutoksesta aiheutuvan hinnankorotuksen.

KKV kiinnitti arviossaan huomiota siihen, että suosituksesta seurannut sähköverkkoyhtiöiden aikajaotusten harmonisoituminen saattaa osaltaan tehostaa kilpailua sähköenergian myynnin markkinoilla sähkönmyyjien kaksiaikaisten sähköenergiatuotteiden ollessa yhteensopivia kaikkien sähköverkkoyhtiöiden siirtotariffien kanssa.

Päätöksen julkinen versio 

Lisätietoja: johtaja Valtteri Virtanen p. 029 505 3621 ja tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747.

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailunrajoituksiin, kuten kartelleihin ja määräävän aseman väärinkäyttöön, kilpailulain ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklojen perusteella. KKV selvittää kilpailunrajoituksia sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tavoitteena on puuttua erityisesti kansantalouden suorituskyvyn kannalta olennaisiin, taloudelliselle kilpailulle vahingollisiin kilpailunrajoituksiin.