KKV avslutade utredningen om harmoniseringen av elbolagens tidsfördelning

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett vilka effekter Finsk Energiindustri rf:s rekommendation om tidsfördelning har på marknaden för försäljning av elenergi.  Utredningen fann inga tecken på en begränsning av konkurrensen och det finns därför inte något skäl att fortsätta utredningen.

Finsk Energiindustri rf:s nätutskott rekommenderade i oktober 2015 att alla elnätsbolag skulle tillämpa samma tidsfördelning i sitt utbud av överföringstariffer. I början av 2016 KKV inledde på eget initiativ en utredning i ärendet efter att ha kontaktats av kunder hos elnätsbolag i huvudstadsregionen.

KKV utredde vilka effekter rekommendationen hade på de elenergiprodukter med tvåtidsmätning som elbolagen säljer till detaljkunder.  Elleverantörerna tillhandahåller tvåtidsprodukter för natt- och säsongsel, där den energi som förbrukas på dagen eller vinterdagar är dyrare än den energi som förbrukas under andra tider. Detta gäller till exempel konsumenter med elvärme.

Till följd av Finsk Energiindustri rf:s rekommendation ökade antalet timmar med dyrare dagenergi i förhållande till antalet timmar med förmånligare nattenergi betydligt i den tidsfördelning som elnätsbolagen i huvudstadsregionen tillämpade. Förändringen påverkade priserna på tvåtidsprodukter för elöverföring och elenergi.

Enligt konkurrenslagen och Europeiska unionens konkurrensregler är beslut av sammanslutningar av näringsidkare förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett betydande sätt eller om det av dem följer att konkurrensen på ett betydligt sätt hindras, begränsas eller snedvrids. Förbudet gäller bland annat beslut av sammanslutningar av företag, som begränsar eller styr användningen av konkurrensmedel hos sinsemellan konkurrerande företag.

Det har i KKV:s utredningar inte framkommit omständigheter som antyder att avsikten med den rekommendation om tidsfördelning som gavs till elnätsbolagen var att förenhetliga konkurrensbeteendet hos sinsemellan konkurrerande leverantörer av elenergi eller att begränsa konkurrensen inom detaljförsäljningen av el.

Enligt KKV:s bedömning har priserna på tvåtidsprodukter för elenergi inte stigit till följd av rekommendationen, eftersom de elleverantörer med tvåtidsprodukter vars antal timmar med dyrare dagenergi ökade vid ändringen av tidsfördelningen sänkte försäljningspriserna på sina tvåtidsprodukter för elenergi för att kompensera den prishöjning som ändringen medförde.

KKV fäste i sin bedömning uppmärksamhet vid att den harmonisering av elnätsbolagens tidsfördelning som följde på rekommendationen kan bidra till att effektivisera konkurrensen på marknaden för försäljning av elenergi i och med att elleverantörernas tvåtidsprodukter för elenergi är kompatibla med överföringstarifferna hos alla elnätbolag.

Mer information: direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621 och forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747.

Till en fungerande ekonomisk konkurrens hör att företag fritt kan etablera sig på marknaden och har rätt att fritt bestämma om sina handlingssätt och konkurrensmetoder. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tryggar den ekonomiska konkurrensen genom att vid behov ingripa mot konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen, och mot artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom karteller och missbruk av dominerande marknadsställning. KKV har till uppgift att utreda konkurrensbegränsningar både på eget initiativ och på basis av begäran om åtgärder. Målet är att särskilt ingripa i konkurrensbegränsningar som är väsentliga för den nationalekonomiska prestationsförmågan och som är skadliga för den ekonomiska konkurrensen.