KKV-päivässä 2014 keskityttiin kilpailu- ja kuluttajapolitiikan rooliin taloudellisen kasvun edistämisessä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston perinteistä KKV-päivää vietettiin 23.10.2014 taloudellisen kasvun teemalla. Seminaarissa käsiteltiin erityisesti kilpailu- ja kuluttajapolitiikan käytännön toimien vaikutuksia talouden kasvuun. Helsinki Scandic Paasitornissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui viraston omien työntekijöiden ohella yli 100 eri sidosryhmien edustajaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tervehdyksen tilaisuuteen tuonut ylijohtaja, OTT Pekka Timonen painotti kotimarkkinoiden kilpailullisuuden merkitystä talouden kasvulle. Kilpailupolitiikan rinnalle tarvitaan hänen mukaansa kilpailullisuuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on raivata kilpailun rakenteellisia ja normatiivisia esteitä.

Kasvun syntymekanismeista alusti tutkimusjohtaja, KTT Mika Maliranta ETLAsta. Hän painotti sitä, miten tärkeitä innovaatiot ja ”luova tuho” ovat kasvun kannalta. Molemmat syntyvät hänen mukaansa yritysten välisestä kamppailusta. Kilpailun ohella kasvun edellytyksenä ovat innovaatioiden vaatima osaaminen sekä työntekijöiden ja muiden tuotannontekijöiden liikkuvuus toimialojen sisällä ja niiden välillä.

Molemmat politiikkalohkot tukevat kasvua

Kilpailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan painopisteet ovat markkinoilla osittain toimialojen elinkaaren eri vaiheissa, arvioi KKV:n tutkimusjohtaja, KTT Martti Virtanen. Kuluttajaoikeudelliset toimet kohdistuvat tyypillisesti uusiin aloihin, joilla kauppatavat eivät ole vielä vakiintuneita. Viranomaistoimet tukevat osaltaan toimialan karikotonta kasvua, joka myöhemmässä vaiheessa vauhdittuu edelleen muun muassa hyödykkeiden erilaistamisen seurauksena.

Kilpailuvalvonta kohdistuu Virtasen mukaan tyypillisesti ns. kypsiin aloihin, joilla kilpailua saatetaan pyrkiä rajoittamaan esimerkiksi kielletyn yhteistyön avulla tai pyrkimällä sulkemaan kilpailijoita keinotekoisesti pois markkinoilta. Tässäkin viranomaistoimet vahvistavat ainakin reaalista kasvua, kun yritysten asiakkaiden rahalleen saama arvo kasvaa. Kestävä kasvu edellyttää kuitenkin Virtasen mukaan myös muun yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tukea kuluttajien suvereniteetin ja yritysten toimintavapauden ylläpitämiselle.

Kuluttajien luottamus markkinoiden toimivuuteen on yksi taloudellisen kasvun avaintekijöistä, muistutti kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. Luottamuksen saavuttamiseksi sääntelystä on tullut osittain varsin yksityiskohtaista.  Kuluttaja-asiamies muistutti puheenvuorossaan myös vuosi sitten julkaistuista kuudesta teesistään, joista neljä liittyy erityisesti kuluttajien luottamukseen.

Yhteisenä tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen

Julkisessa keskustelussa kilpailuvalvonnan esitetään toisinaan johtavan irtisanomisiin ja vähentävän taloudellista aktiviteettia, totesi KKV:n erikoistutkija, VTT Emmi Martikainen. Empiiristen tutkimusten mukaan toimiva valvonta lisää kuitenkin tuottavuutta ja sitä kautta myös kasvua. Valvonnan toimivuus määräytyy sen perusteella, miten hyvin sen avulla onnistutaan ehkäisemään hyvinvointia vähentäviä kilpailunrajoituksia.

Kilpailuvalvonnan ohella tarvitaan kuitenkin myös muita kilpailua edistäviä toimia kuten turhan sääntelyn purkamista. Huono sääntely voi vaikuttaa talouskasvuun muun muassa vaikeuttamalla alalle tuloa, nostamalla tuotantopanosten hintoja tai hidastamalla teknologioiden leviämistä markkinoilla. Liikasääntelyllä on KKV:n erikoistutkijan, KTT Olli Kaupin mukaan todettu tutkimuksissa olevan selkeästi tuottavuutta vähentäviä vaikutuksia.

KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kiitti päätössanoissaan sekä esiintyjiä että paikalla ollutta aktiivista kuulijakuntaa. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikalla on hänen mukaansa paljon annettavaa, kun Suomen talouden kehitystä pyritään kääntämään positiivisemmaksi. Haasteita riittää Jokisen mukaan sekä yksityisellä sektorilla että valtion ja kuntien harjoittaman taloudellisen toiminnan kehittämisessä kilpailumyönteisemmäksi.

Kaikki seminaariesitykset tallennettiin videolle ja ne ovat katsottavissa erillisinä esityksinä täällä.