Under KKV-dagen 2014 låg fokus på konkurrens- och konsumentpolitikens roll när det gäller att främja tillväxten

Temat för konkurrens- och konsumentverkets traditionella KKV-dag den 23 oktober 2014 var ekonomisk tillväxt. Seminariet behandlade särskilt effekterna av konkurrens- och konsumentpolitikens konkreta åtgärder på tillväxten. Vid sidan av ämbetsverkets egna medarbetare deltog över 100 företrädare för olika intressentgrupper i evenemanget i Helsinki Scandic Paasitorni.

Överdirektör jur.dr Pekka Timonen, som framförde arbets- och näringsministeriets hälsning, underströk hemmamarknadskonkurrensens betydelse för tillväxten. Enligt Timonen behöver vi en konkurrenspolitik med en ny dimension, där målet är att röja undan strukturella och normativa hinder för konkurrensen.

Ekon.dr Mika Maliranta från ETLA höll ett inledningsanförande om tillväxtens uppkomstmekanismer. Han underströk hur viktiga innovationer och en ”kreativ förödelse” är för tillväxten. Bägge uppstår enligt honom genom konkurrensen mellan företag. Förutom konkurrens förutsätter tillväxt det kunnande som innovationer kräver samt arbetstagarnas och andra produktionsfaktorers mobilitet inom och mellan branscher.

Båda politiksektorerna stödjer tillväxt

Tyngdpunkterna i konkurrenspolitiken och konsumentpolitiken på marknaden ligger delvis i olika faser av branschernas livscykel, bedömer KKV:s forskningsdirektör, ekon.dr Martti Virtanen. Konsumenträttsliga åtgärder riktas vanligen mot nya branscher som ännu inte har ett etablerat handelsbruk. Myndighetsåtgärderna bidrar till att stödja branschens friktionsfria tillväxt, som senare ytterligare accelererar bland annat till följd av en differentiering av nyttigheterna.

Enligt Virtanen riktas konkurrensövervakningen vanligen mot så kallade mogna branscher där man eventuellt försöker begränsa konkurrensen genom förbjudet samarbete eller genom att försöka utesluta konkurrenter från marknaden på ett konstgjort sätt. Också här förstärker myndighetsåtgärderna åtminstone den reella tillväxten, då det värde som företagens kunder får för sina pengar ökar. Enligt Virtanen förutsätter en hållbar tillväxt emellertid också stöd från den övriga samhällspolitiken och lagstiftningen för att konsumenternas suveränitet och företagens handlingsfrihet ska bevaras.

Konsumenternas förtroende för att marknaden fungerar är en nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt, påminde konsumentombudsman Päivi Hentunen. För att uppnå förtroendet har regleringen delvis blivit rätt detaljerad. I sitt inlägg påminde konsumentombudsmannen också om sina sex teser som publicerades för ett år sedan, av vilka fyra särskilt anknyter till konsumenternas förtroende.

Ökad välfärd det gemensamma målet

I den offentliga debatten sägs det ibland att konkurrensövervakningen leder till uppsägningar och minskad ekonomisk aktivitet, konstaterade KKV:s specialforskare, pol.dr Emmi Martikainen. Enligt empirisk forskning ökar en fungerande övervakning emellertid produktiviteten och därmed också tillväxten. Hur väl övervakningen fungerar avgörs av hur väl man genom den lyckas förhindra välfärdsminskande konkurrensbegränsningar.

Förutom konkurrensövervakning behövs det emellertid också andra konkurrensfrämjande åtgärder, såsom avreglering. Dålig reglering kan påverka tillväxten bland annat genom att försvåra inträde i branschen, höja priset på produktionsinsatserna eller bromsa upp spridningen av tekniska lösningar på marknaden. Enligt KKV:s specialforskare, ekon.dr Olli Kauppi, har undersökningar visat att överreglering har klart produktivitetsminskande effekter.

KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen tackade avslutningsvis både dem som hållit anförande och de aktiva åhörarna på platsen. Konkurrens- och konsumentpolitiken har enligt honom mycket att ge för arbetet med att vända den ekonomiska utvecklingen i Finland i mer positiv riktning. Enligt Jokinen finns det gott om utmaningar både inom den privata sektorn och i utvecklingen av statens och kommunernas ekonomiska verksamhet så att den blir mer konkurrensvänlig.

Alla seminarieanföranden spelades in på video och kan ses var för sig här.