KKV puuttui kunnallisen jäteyhtiön kilpailuneutraliteettia vaarantavaan menettelyyn

Osakaskuntiensa omistama Pirkanmaan Jätehuolto Oy on muuttanut yhdyskuntajätteen käsittelyä koskevaa hinnoitteluaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puututtua asiaan. Laadultaan samansisältöisten jätekuormien käsittelymaksut määräytyvät yhtiössä jatkossa samojen periaatteiden mukaan riippumatta siitä, tuoko käsiteltävän jätteen kunnallinen vai yksityinen palveluntarjoaja.

Tapaukseen sovellettiin syyskuussa 2013 voimaan tulleita kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännöksiä. KKV katsoi, että yhtiön menettely saattoi vaarantaa kilpailuneutraliteettia eli tässä tapauksessa heikentää yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia kilpailla yritysasiakkaista jätehuoltomarkkinoilla.

Pirkanmaan Jätehuollolla on ns. kuntavastuullisen toiminnan ohella myös yritysasiakkaita, joiden jätteet kerätään samoihin kuljetusautoihin kuin muukin yhdyskuntajäte. Ennen kuin yhtiö muutti hinnoitteluaan, sen omien urakoitsijoiden tuomien jätekuormien käsittelymaksu oli alempi kuin yksityisten palveluntarjoajien tuomien laadultaan samansisältöisten kuormien.

Yhtiön hinnoittelua selvitettiin ensin toimenpidepyynnön perusteella mahdollisena määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Syyskuussa 2013 voimaan tullut kilpailulain muutos mahdollisti sittemmin sen, että virasto alkoi tutkia asiaa oma-aloitteisesti myös uusien kilpailuneutraliteettisäännösten näkökulmasta.

Jätealan kehitys kiinnostaa kilpailuviranomaisia

KKV toteutti vuosina 2013–2014 yhdessä aluehallintovirastojen kanssa laajan jätealan markkinaolosuhteita kartoittavan selvityksen. Selvityksessä nousi esiin mahdollisesti ongelmallisia rakenteita ja menettelyjä, joita saatetaan jatkossa joutua arvioimaan myös neutraliteettisäännösten näkökulmasta. Kilpailutilannetta jätemarkkinoilla käsitellään myös työn alla olevassa Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteisessä hankkeessa, jonka loppuraportin on määrä valmistua syksyllä 2015.

Lue KKV:n päätös 15.12.2014

Lisätietoja:
erikoistutkija Tiina Saarinen, p. 029 505 3341
apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi.