KKV: Ruotsin kokemuksista kannattaa ottaa oppia potilaan valinnanvapautta edistettäessä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt, millaisia vaikutuksia Ruotsissa vuonna 2010 käyttöön otetulla potilaan valinnanvapausjärjestelmällä on ollut. Selvityksen perusteella valinnanvapaus on parantanut palveluiden saatavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Myös palveluiden tuotantorakenne on monipuolistunut. Potilaat ovat pääosin tyytyväisiä uuteen järjestelmään. Silti myös Ruotsin järjestelmään liittyy haasteita tai kehittämistarpeita. Nämä on kuitenkin tiedostettu varsin hyvin, ja niiden ratkaisemiseksi tehdään koko ajan kehittämistyötä.

Kotimaisen keskustelun näkökulmasta yksi keskeinen Ruotsin mallin haaste liittyy kustannuskehitykseen. Ruotsissa terveydenhoitomenot ovat hieman nousseet viime vuosina, tosin varsin maltillisesti. Ruotsin järjestelmää suunniteltaessa ja käynnistettäessä ensisijaiseksi tavoitteeksi ei kuitenkaan asetettu kustannussäästöjä. Kansainvälisten arvioiden mukaan Ruotsin järjestelmää voidaan silti pitää saavutettuihin tuloksiin nähden sangen tehokkaana. Lisäksi se sisältää elementtejä, joita hienosäätämällä myös kustannustehokkuutta voitaisiin lisätä.

Terveydenhuollon kustannuspaineiden syyt ovat Ruotsissa pitkälti samoja kuin Suomessa: väestö ikääntyy, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa ja julkisen palvelutuotannon tuottavuuskehitys on heikkoa. Potilaan valinnanvapaus ja kilpailullisten mekanismien laajempi käyttö on yksi väline kustannuskehityksen hallintaan. Se kannustaa muun muassa uusien toimintamallien etsimiseen, teknologian tehokkaampaan käyttöön sekä ammatillisten raja-aitojen ylittämiseen.

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää vaihtoehtoja ja vertailutietoja

Jotta potilaan valinnanvapaus ja kilpailullisten mekanismien käyttö toimisivat tarkoitetulla tavalla, on huolehdittava siitä, että tietyt markkinoiden toimivuuden ennakkoedellytykset toteutuvat riittävässä määrin. Erityisen tärkeää on, että potilaille on tarjolla vaihtoehtoja ja riittävästi laadukasta vertailutietoa. Samoin on kiinnitettävä huomiota palveluntuottajien hyväksymismenettelyihin sekä yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaisiin mahdollisuuksiin toimia markkinoilla. Ruotsin kokemusten valossa valinnanvapauden kehittäminen on nähtävä pitkäjänteisenä kehitystyönä eikä niinkään valmiiden mallien etsimisenä.

Ruotsin kokemusten sekä uusien kansainvälisten tutkimustulosten perusteella kilpailullisten mekanismien laajemman käytön hyödyt näkyvät aluksi ennen muuta palveluiden saatavuuden ja asiakaslähtöisyyden paranemisena. Sen sijaan kustannuskehityksen hallinnan näkökulmasta vaikutukset näkyvät todennäköisesti vasta pidemmällä aikavälillä ennen muuta uusien toimintamallien ja uuden teknologian käyttöönoton ansiosta. Terveyspalveluiden erityispiirteiden takia kustannuskehityksen hallintaa on kuitenkin tuettava myös monilla muilla toimenpiteillä.

Julkisessa keskustelussa on ajoittain annettu varsin pelkistetty ja yksipuolinen kuva Ruotsin mallista. Virasto on toukokuussa 2015 käynnistetyssä oma-aloitteisessa selvityksessään pyrkinyt tarjoamaan täsmällisemmän ja yksityiskohtaisemman kuvan siitä, mitä edellytyksiä ja haasteita potilaan valinnanvapauden toteuttamiseen Ruotsin kokemusten valossa liittyy. KKV:n selvityksen perusteella Ruotsin kokemuksista – heikkoudet ja haasteet mukaan lukien – kannattaa ottaa oppia kotimaista mallia kehitettäessä.

Lisätietoja:

Potilaan valinnanvapaus, Ruotsin malli ja Suomen sote-uudistus – markkinoiden toimivuuden ja taloudellisten vaikutusten näkökulma. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 6/2015.