KKV: Det är bra att ta lärdom av Sveriges erfarenheter när patientens valfrihet främjas

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har tagit reda på effekterna av det valfrihetssystem för patienter som infördes i Sverige 2010.  På basis av utredningen har valfriheten förbättrat tillgången på tjänster samt kundorienteringen. Även produktionsstrukturen för tjänsterna har blivit mångsidigare. Patienterna är till största delen nöjda med det nya systemet. Trots det finns det utmaningar eller utvecklingsbehov som hänför sig till Sveriges system. Dessa är man dock tämligen medvetna om och utvecklingsarbete pågår hela tiden för att lösa dem.

Om man utgår från den inhemska diskussionen utgör kostnadsutvecklingen en central utmaning i Sveriges modell. I Sverige har hälso- och sjukvårdskostnaderna stigit något under de senaste åren, visserligen tämligen rimligt. Vid planeringen och införandet av Sveriges system ställde man emellertid inte kostnadsbesparingar som primärt mål. Enligt internationella bedömningar kan Sveriges system ändå anses vara synnerligen effektivt i förhållande till resultaten. Dessutom innehåller systemet element och genom att finjustera dessa kan man även öka kostnadseffektiviteten.

Orsakerna till kostnadstrycket inom hälso- och sjukvården i Sverige är till stor del samma som i Finland: befolkningen åldras, efterfrågan på hälso- och välfärdstjänster ökar och produktivitetsutvecklingen inom den offentliga serviceproduktionen är svag. Patientens valfrihet och att använda konkurrensmekanismerna i större skala är ett hjälpmedel för att kontrollera kostnadsutvecklingen. Det sporrar bland annat till att söka nya verksamhetsmodeller, att effektivare använda teknologin samt att ta sig över yrkesmässiga skiljemurar.

Genomförande av valfrihet förutsätter alternativ och jämförelseinformation

För att patientens valfrihet och användningen av konkurrensmekanismerna ska fungera på det sätt som är tänkt, ska man se till att vissa förutsättningar för marknadens funktionalitet uppfylls tillräckligt. Speciellt viktigt är det att det finns tillräckligt med alternativ för patienterna och tillräckligt med högklassisk jämförelseinformation. Likaså ska man fästa vikt vid tjänsteproducenternas förfarande för godkännande samt den privata och offentliga tjänsteproduktionens likvärdiga möjligheter att fungera på marknaden. I ljuset av de erfarenheter man har i Sverige ska man se utveckling av valfriheten som ett långsiktigt utvecklingsarbete och inte alls som sökande efter färdiga modeller.

På basis av Sveriges erfarenheter och nya internationella forskningsresultat syns till en början nyttan av en utökad användning av konkurrensmekanismerna framförallt i tillgången på tjänster och förbättrad kundorientering. Om man däremot utgår från kontrollen över kostnadsutvecklingen syns effekterna sannolikt först på längre sikt framför allt tack vare nya verksamhetsmodeller och ibruktagande av ny teknologi. På grund av särdragen hos hälso- och sjukvårdstjänsterna måste kontrollen över kostnadsutvecklingen även stödas med många andra åtgärder.

I den offentliga diskussionen har det tidvis getts en rätt så förenklad och ensidig bild av Sveriges modell. Konkurrens- och konsumentverket har i sin utredning som inleddes i maj 2015 på eget initiativ försökt ge en noggrannare och mera detaljerad bild av vilka förutsättningar och utmaningar som hänför sig till genomförandet av valfriheten i ljuset av de erfarenheter man har i Sverige. På basis av KKV:s utredning är det bra att ta lärdom av erfarenheterna i Sverige – inklusive svagheterna och utmaningarna – när den inhemska modellen utvecklas.

Mer information (på finska)

Potilaan valinnanvapaus, Ruotsin malli ja Suomen sote-uudistus – markkinoiden toimivuuden ja taloudellisten vaikutusten näkökulma. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 6/2015.