KKV selvittää tarkemmin Attendon ja Mi-Hoivan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Attendo Intressenter AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Mi-Hoiva Oy:ssä.

Attendo ja Mi-Hoiva toimivat sosiaalipalvelujen markkinoilla Suomessa, ja tuottavat hoiva- ja terveyspalveluja julkiselle ja yksityiselle sektorille. Attendo ja Mi-Hoiva tarjoavat sosiaali-, kuntoutus- ja asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille.

Attendo on osa ruotsalaista Attendo AB -yritysryhmää. Mi-Hoiva harjoittaa operatiivista toimintaansa tytäryhtiö Mikeva Oy:n kautta.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella Attendon ja Mi-Hoivan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia sosiaalipalvelujen markkinoilla.  Sosiaalipalvelujen markkina on viime vuosina keskittynyt erityisesti yritysostojen seurauksena. Alalla on lukuisia yrityksiä, mutta useat toimijat ovat yrityskaupan osapuoliin nähden selvästi pienempiä tai alueellisia toimijoita. Attendon ja Mi-Hoivan yrityskaupan myötä markkina keskittyisi entisestään kahden merkittävän toimijan yhdistyessä.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

Attendon ja Mi-Hoivan yrityskauppa ilmoitettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kesäkuussa 2017.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385 etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.