KKV utreder mer detaljerat konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Attendo och Mi-Hoiva

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Attendo Intressenter AB förvärvar ensamt bestämmande inflytande i Mi-Hoiva Oy.

Attendo och Mi-Hoiva verkar i Finland inom marknaden för socialtjänster och producerar vård- och hälsotjänster för den offentliga och privata sektorn. Attendo och Mi-Hoiva erbjuder social-, rehabiliterings- och boendetjänster för äldre, rehabiliteringstjänster för personer med mentala problem eller för rusmedelsanvändare samt för utvecklingsstörda.

Attendo ingår i den svenska företagsgruppen Attendo AB. Mi-Hoiva idkar operativ verksamhet genom sitt dotterbolag Mikeva Oy.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsaffären mellan Attendo och Mi-Hoiva leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för socialtjänster.  Marknaden för socialtjänster har under de senaste åren koncentrerats särskilt till följd av företagsförvärv. Inom branschen finns ett stort antal företag, men många aktörer är i jämförelse med parterna i företagsförvärvet klart mindre eller lokala aktörer. Med företagsförvärvet mellan Attendo och Mi-Hoiva skulle marknaden koncentreras ytterligare om två betydande aktörer fusioneras.

I den fortsatta utredningen undersöker man om företagsförvärvet i väsentlig grad förhindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den på grund av att förvärvet resulterar i eller stärker en dominerande marknadsställning. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

Företagsförvärvet mellan Attendo och Mi-Hoiva anmäldes till Konkurrens- och konsumentverket i juni 2017.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: Forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385 fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Anmälan behandlas vid behov i två steg. Den s.k. första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning, där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.