KKV selvittää tarkemmin Caverionin ja Maintpartnerin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Caverion Industria Oy hankkii Maintpartner Group Oy:n. 

Caverion on erikoistunut kiinteistöille ja teollisuuden toimijoille tarjottuihin teknisiin ratkaisuihin, joihin kuuluvat myös teollisuuslaitosten kunnossapitopalvelut. Maintpartner tarjoaa eri alojen teollisuuden yrityksille käyttö- ja kunnossapitopalveluja sekä kunnossapitoa täydentäviä projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluja.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskaupan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat nousta huomattavasti esitettyjä arvioita korkeammiksi. Alustavan tarkastelun perusteella markkinaosuudet nousevat varsin korkeiksi etenkin teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistuksissa. Caverionin ja Maintpartnerin yhteenlaskettu markkinaosuus on huomattavan korkea myös suurvesivoimalaitosten segmentillä. Lisäksi keskittymän kohtaama kilpailu on viraston alustavien tietojen mukaan tietyillä paikkakunnilla hyvin vähäistä. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausunto- ja selvityspyynnöin.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely ennen kilpailulain uudistusten voimaantuloa ilmoitetuissa yrityskaupoissa voi kestää enintään kolme kuukautta. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan kahdella kuukaudella.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. 17.6.2019 ja sen jälkeen ilmoitettujen yrityskauppojen ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Nyt käsillä olevaan yrityskauppaan sovelletaan kilpailulain vanhoja määräaikoja, joiden mukaan ensi vaiheen käsittely kestää kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.


Päivitetty 1.7.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.