KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Caverion Industria Oy förvärvar Maintpartner Group Oy. 

Caverion är specialiserat på tekniska lösningar för fastigheter och aktörer inom industrin. Till dessa hör också underhåll av produktionsanläggningar. Maintpartner erbjuder industriföretag inom olika branscher drift- och underhållstjänster samt projekt-, installations- och planeringstjänster som kompletterar underhållet.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan parterna i företagsförvärvet har en sammanlagd marknadsandel som är klart högre än den presenterade uppskattningen. Utifrån den preliminära granskningen blir marknadsandelarna synnerligen höga särskilt inom utläggningen av tjänster inom underhåll av produktionsanläggningar som helhet. Caverions och Maintpartners sammanlagda marknadsandel är också märkbart hög inom storvattenkraftverkens segment. Enligt ämbetsverkets preliminära uppgifter är den konkurrens som koncentrationen möter mycket svag på vissa orter. Ämbetsverket har i sina utredningar under den första behandlingen genom omfattande begäran om utlåtanden och utredningar hört konkurrenter, kunder och varuleverantörer.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks huruvida företagsförvärvet väsentligen hindrar effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder affären. Fortsatt behandling av företagsförvärv som anmälts innan revideringarna av konkurrenslagen trädde i kraft ska slutföras inom tre månader. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen för fortsatt behandling med högst två månader.

Mer information:

Specialsakkunnig Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. För företagsförvärv som anmälts 17.6.2019 eller senare tar den så kallade första behandlingen högst 23 arbetsdagar. På det företagsförvärv som nu behandlas tillämpas konkurrenslagens gamla tidsfrister, enligt vilka den första behandlingen räcker en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.