KKV selvittää tarkemmin Ruokakeskon ja Suomen Lähikaupan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­to (KKV) aloit­taa jat­ko­kä­sit­te­lyn yri­tys­kau­pas­sa, jos­sa Ruokakesko Oy hankkii määräysvallan Suomen Lähikauppa Oy:ssä.

Ruokakesko ja Suomen Lähikauppa toimivat molemmat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynti- ja hankintamarkkinoilla Suomessa. Yrityskaupan myötä Suomen päivittäistavarakaupan markkinat keskittyvät entisestään, kun yksi valtakunnallinen ketju poistuu kokonaan markkinoilta. Keskittyminen vaikuttaa sekä valtakunnallisesti ketjujen väliseen kilpailuasetelmaan että paikallisesti Suomen Lähikaupan myymälöiden asiointialueilla. Ruokakeskolle syntyy yrityskaupan myötä monopoliasema eräille Suomen Lähikaupan myymälöiden asiointialueille.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. KKV voi jat­ko­kä­sit­te­lys­sä hy­väk­syä kau­pan sel­lai­se­naan, mää­rä­tä eh­to­ja sen hy­väk­sy­mi­sel­le tai esit­tää, et­tä mark­ki­na­oi­keus kiel­tää kau­pan. Jat­ko­kä­sit­te­ly voi kil­pai­lu­lain mu­kaan kes­tää enin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

KKV:n 11.1.2016 an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu. Jul­ki­nen ver­sio pää­tök­ses­tä jul­kais­taan vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la he­ti kun se on val­mis­tu­nut.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erikoistutkija Hanna Kaiponen, p. 029 505 3620
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
etunimi.sukunimi@kkv.fi