KKV utreder mer detaljerat konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Ruokakesko och Suomen Lähikauppa

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Ruokakesko Oy förvärvade bestämmanderätten i Suomen Lähikauppa Oy.

Ruokakesko och Suomen Lähikauppa verkar båda på marknaden för försäljning och inköp av dagligvaror inom detaljhandeln i Finland. I och med företagsförvärvet koncentreras marknaden för dagligvaror ytterligare i Finland när en riksomfattande kedja försvinner helt. Koncentrationen har inverkan såväl nationellt på konkurrenssituationen mellan kedjorna som lokalt inom Suomen Lähikauppas butikers områden. Genom företagsförvärvet får Ruokakesko en monopolställning inom vissa av Suomen Lähikauppas butikers områden.

I den fortsatta utredningen undersöker man om företagsförvärvet i väsentlig grad förhindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den på grund av att förvärvet resulterar i eller stärker en dominerande marknadsställning. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna affären som sådan, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I det beslut som KKV gav 11.1.2016 finns ett stort antal affärshemligheter som gäller parterna och beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats genast när versionen blir färdig.

Mer information:
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi