KKV selvittää tarkemmin Scandicin ja Restelin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Scandic Hotels Oy hankkii määräysvallan Restel Hotellit Oy:ssä.

Yrityskaupan osapuolet harjoittavat hotellimajoitusliiketoimintaa Suomessa. Scandic-ryhmä on pohjoismainen hotelliketju, jolla on 230 hotellia seitsemässä maassa. Suomessa on 17 paikkakunnalla toiminnassa yhteensä 24 Scandic-hotellia, minkä lisäksi yksi hotelli on rakenteilla. Scandic myös operoi franchising-sopimuksella kolmea Hilton-hotellia Suomessa.

Restel Hotellit Oy:n omistaa kokonaan Restel Oy, joka puolestaan on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Restel operoi 43 hotellia, joihin lukeutuvat sen omistama Cumulus City & Resort -hotelliketju sekä sen operoimat Holiday Inn -hotellit ja Helsingissä sijaitsevat hotellit Crowne Plaza, Indigo Helsinki Boulevard ja Hotelli Seurahuone.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia majoituspalveluiden markkinoilla. Suomessa on 12 paikkakuntaa, joissa sekä Scandicilla että Restelillä on hotellitoimintaa. Useilla näistä paikkakunnista yrityskaupan osapuolten muodostaman keskittymän markkinaosuus kohoaa huomattavan korkeaksi. Suomen hotellimarkkina on jo hyvin keskittynyt, sillä osapuolten lisäksi Suomessa on ainoastaan yksi valtakunnallinen toimija, S-ryhmä. Yrityskaupan myötä Scandic ja S-ryhmä tulisivat omistamaan valtaosan hotellikapasiteetista useissa Suomen kaupungeissa.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta