KKV selvittää tarkemmin Terveystalon ja Attendon välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii Attendo Terveyspalvelut Oy:n.

Terveystalo Healthcare Oy on valtakunnallinen terveyspalveluyritys, joka tarjoaa terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille. Terveystalo Healthcare Oy on Terveystalo-konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Attendo Terveyspalvelut Oy kuuluu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelukonserni Attendoon, jonka emoyhtiön kotipaikka on Ruotsissa. Attendo Suomen terveyspalvelut koostuvat lähinnä julkiselle sektorille tuotettavista henkilöstöpalveluista, perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, suun terveydenhuollosta sekä kokonaisulkoistuksista.

KKV:n alustavan arvion perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle Suomen terveyspalvelujen markkinoilla. Yrityskaupan seurauksena syntyvän keskittymän markkinaosuus kohoaa huomattavan korkeaksi osalla paikallisista markkinoista, joilla sekä Terveystalo että Attendo toimivat. KKV:n on yrityskaupan arvioinnissaan otettava huomioon myös se, että sote-uudistuksella on toteutuessaan vaikutuksia kilpailuun markkinoilla. Markkinoiden rakennetta ja yrityskaupan osapuolten kilpailutilannetta koskevien havaintojen perusteella KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.