KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna till följd av företagsförvärvet mellan Terveystalo och Attendo

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Terveystalo Healthcare Oy förvärvar Attendo Terveyspalvelut Oy.

Terveystalo Healthcare är ett rikstäckande företag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Terveystalo Healthcare Oy är ett dotterbolag som ägs helt av Terveystalokoncernens moderbolag Terveystalo Abp. Attendo Terveyspalvelut Oy hör till servicekoncernen Attendo som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster och har sin hemort i Sverige. Attendo Finlands hälsotjänster produceras närmast för den offentliga sektorn och består av personaltjänster, bashälsovårdstjänster, företagshälsovård, munhälsotjänster samt totaloutsourcing.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Marknadsandelen som uppstår till följd av företagsförvärvet blir väldigt hög på en del lokala marknader, där både Terveystalo och Attendo verkar. KKV ska vid bedömningen av företagsförvärvet beakta att vårdreformen då den genomförs har konsekvenser för konkurrensen på marknaden. Utifrån observation om marknadens struktur och konkurrensläget för parterna i företagsförvärvet anser KKV att en fortsatt utredning om företagsförvärvets konkurrenseffekter behövs.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta,
    tfn 029 505 3747, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.