KKV selvittää tarkemmin Tritonin ja Caverionin yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Triton hankkii talotekniikka- ja kunnossapitoyritys Caverion Oyj:n yrityskauppaa varten perustamansa Crayfish BidCo Oy:n kautta.  

Pääomasijoitusyhtiö Tritonin hallinnoimat rahastot tekevät sijoituksia pääasiassa keskisuuriin yrityksiin Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Triton omistaa ennestään muun muassa Assemblin- ja Habeo Group -konsernit, jotka tarjoavat taloteknisiä palveluita Suomessa. Caverion on Helsingin pörssissä noteerattu osakeyhtiö, joka tarjoaa laajasti erilaisia talotekniikkapalveluita ja teollisuuden kunnossapitoa.

Viraston alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia rakennusautomaation projektien sekä huollon ja kunnossapidon markkinoilla Suomessa. Markkinaosuudet nousevat korkeiksi erityisesti Pohjois-Karjalassa.

KKV pitää yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämisen jatkamista tarpeellisena. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Suomen kilpailuviranomaisen lisäksi kauppa on tutkittavana myös Euroopan komissiossa.

Lisätietoja 

Jenna Nylander

Johtava asiantuntija

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle,  jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.