KKV utreder närmare företagsförvärvet mellan Triton och Caverion

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Triton förvärvar husteknik- och underhållsföretaget Caverion Oyj via Crayfish BidCo Oy som grundats för företagsförvärvet.

De fonder som förvaltas av kapitalinvesteringsbolaget Triton investerar huvudsakligen i medelstora företag i Central- och Nordeuropa. Triton äger sedan tidigare bland annat koncernerna Assemblin och Habeo Group, som erbjuder hustekniska tjänster i Finland. Caverion är ett aktiebolag som noterats på Helsingforsbörsen och som erbjuder många olika hustekniktjänster och industriunderhåll.

Enligt KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för projekt inom byggnadsautomation samt på marknaden för service och underhåll av bygnadsautomation i Finland. Marknadsandelarna blir höga särskilt i Norra Karelen.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

Utöver den finska konkurrensmyndigheten ska förvärvet även undersökas inom Europeiska kommissionen.

Mer information 

Jenna Nylander

Ledande sakkunnig

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 100 miljoner euro i Finland och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning som överskrider 10 miljoner euro i Finland. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte medför sådana skadliga konsekvenser som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i ett företagsförvärv om ämbetsverkets utredning visar, att om företagsförvärvet genomförs skulle det i väsentlig grad hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller en väsentlig del av den, särskilt på grund av att företagsförvärvet skulle skapa eller stärka en dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv gärs vid behov i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling, där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.